Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Controle over je huishoudboekje

Gaandeweg het boekjaar wil je continu de vinger aan de (financiële) pols houden en checken of de organisatie op koers ligt. Of de verwachtingen die in de begrotingen zijn vastgelegd ook daadwerkelijk gehaald gaan worden. Er gebeurt immers altijd wat, zaken die je niet hebt kunnen voorzien tijdens het opstellen van de begrotingen en verwachting van een boekjaar. Wat is de conjuncturele ontwikkeling, hoe ziet de arbeidsmarkt eruit, komt er inflatie, wat doen de kapitaalmarktrentes?

Daarom maak je geregeld managementrapportages en zeker elk kwartaal, half jaar en jaarlijks de tussentijdse prestatiecijfers.
Afbeelding
Altijd in de driver seat

Altijd in de driver seat

Maar dat is niet genoeg. Met het maken van prognoses en liquiditeitsbegrotingen kun je bij wijze van spreken in de toekomst kijken en de tussentijdse cijfers toetsen aan je verwachtingen en je begroting. Je wilt zo goed mogelijk kunnen inschatten wat er staat te gebeuren, zodat je daar tijdig op kunt anticiperen.

Zulke prognoses zijn voor controllers, accountants, ondernemers en financiële experts de basis voor het nemen van beslissingen en/of het geven van onderscheidend advies over eventuele investeringen, personeelsbeleid en uitgaven op het gebied van marketing bijvoorbeeld.

Cash is king

Elke onderneming wil maar één ding: gezond blijven en natuurlijk ook winst maken. En dus moeten opbrengsten en kosten permanent gemonitord worden. Om te kunnen functioneren moet er immers altijd voldoende geld beschikbaar zijn.

Alle inkomsten en uitgaven noemen we de cashflow of kasstroom van een onderneming, het is het geld dat de organisatie in en uit gaat. De inkomsten moeten uiteraard altijd hoger zijn dan de uitgaven. Je moet aan je financiële verplichtingen kunnen voldoen, zoals je crediteuren kunnen betalen, de rente en aflossingen, de huur, personeelskosten en omzetbelasting, want anders gaat de onderneming failliet.

Liquiditeit is breed begrip

Vorderingen op klanten, oftewel debiteuren en ‘echt’ geld in kas of als banktegoeden, beleggingen die op elk moment in geld kunnen worden omgezet, zoals aandelen of obligaties en spaarrekeningen, vormen de liquide middelen of de liquiditeit van een onderneming.

Werkkapitaal en liquiditeit
De financiële middelen die concreet beschikbaar zijn om mee te handelen worden ook wel het werkkapitaal van de onderneming genoemd. Een gezonde liquiditeit zorgt ervoor dat zakelijke partners, banken, leveranciers en dienstverleners bij een krediet controle vertrouwen zullen hebben in de organisatie. Voor een goedkeuring voor een lening van een bank om mee te investeren of voor het verkrijgen van leverancierskrediet is stabiele liquiditeit een must.
Liquiditeit is breed begrip

Solvabiliteit versus liquiditeit

Solvabel ben je als onderneming als je op (wat) langere termijn goede financiële vooruitzichten en dekking hebt. In de praktijk gebeurt het wel dat een organisatie door onvoorziene omstandigheden er qua liquiditeit kortstondig wat slechter voorstaat, terwijl de solvabiliteit er gewoon goed uitziet. Bijvoorbeeld wanneer er voor een gegarandeerde order eerst ingekocht moet worden. Geen reden voor paniek.
Maak er een gewoonte van

Maak er een gewoonte van

De prognoses die je met een professionele rapportagetool, zoals Speedbooks® maakt, zijn eenvoudig te maken en nog eenvoudiger te begrijpen en toe te lichten. De 3-jaars prognose-rapportage bevat bijvoorbeeld ook balans- en liquiditeitsprognoses. Die gegevens kunnen ook zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd!

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close