Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Wat houdt de term 'Groottecriteria Jaarrekening' in?

Deze criteria bepalen welke regels en vereisten van toepassing zijn op het opstellen van een jaarrekening voor een specifieke (grootte van) organisatie.

Het geeft het kader aan waarmee de vorm en inhoud van de jaarrekening kan worden afgestemd op de omvang en complexiteit van de onderneming.

Afbeelding

Waarom zijn er groottecriteria jaarrekening

We kennen drie criteria bij het opstellen van een jaarrekening: micro, klein en middelgroot/groot. Ze zorgen voor een evenwicht tussen administratieve lasten en informatieverstrekking aan belanghebbenden. Die duidelijkheid verlicht mogelijk de administratieve druk, lasten en kosten gedurende een boekjaar, waardoor de organisatie zich kan concentreren op hun kernactiviteiten.

Is de netto omzet van invloed op de groottecriteria

Het is een belangrijke indicator voor de omvang van een onderneming. De grootte wordt onder meer aan de hand van een netto-omzet, de balansdata en een gemiddeld aantal medewerkers bepaald.

Afhankelijk daarvan kun je bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor vereenvoudigde verslaggevingsregels. Of juist strengere rapportagevereisten als de netto-omzet van een onderneming een bepaald niveau overschrijdt.
Afbeelding

Drie grootte classificaties van ondernemingen

Voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria, bepaalt de grootte:

Micro onderneming: De netto omzet is niet groter dan 700.000 euro, het balanstotaal niet meer dan 350.000 euro en de onderneming heeft gemiddeld aantal medewerkers van maximaal tien personen gedurende het boekjaar.

Kleine onderneming: Heeft een omzet tot 12 miljoen euro, een balanstotaal tot 6 miljoen euro en gemiddeld maximaal vijftig werknemers gedurende het boekjaar.

Middelgrote onderneming en grote onderneming: De netto-omzet is minder dan 40 miljoen euro, het balanstotaal minder dan 20 miljoen euro, er werken maximaal 250 personen als gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar.

Wat zijn de gevolgen voor een micro onderneming

Voor een micro-onderneming, in de volksmond onterecht vaak ook kleine onderneming genoemd, gelden vereenvoudigde verslaggevingsregels, vanwege de bescheiden omzetten en balanstotaal, de grootte van de organisatie en het gemiddeld aantal werknemers.

Er gelden mogelijk vrijstellingen en ze hoeven minder uitgebreide informatie te verstrekken in hun jaarrekening dan een onderneming uit een andere bepaalde bedrijfsklasse.
Afbeelding

Wat zijn de gevolgen voor kleine ondernemingen

Een kleine onderneming of rechtspersoon is een onderneming die aan twee van de volgende criteria voldoet: een omzet tot 12 miljoen euro is van toepassing, een balanstotaal tot 6 miljoen euro en gemiddeld maximaal vijftig werknemers gedurende het boekjaar. Er gelden uitgebreidere rapportageverplichtingen dan bij micro-ondernemingen, maar ook nog bepaalde vrijstellingen en vereenvoudigingen.

En wat zijn de gevolgen voor middelgrote en grote ondernemingen

Anders dan voor de micro ondernemingen of kleine ondernemingen, gelden voor de middelgrote onderneming of grote onderneming, vanwege de hoge(re) netto omzet en het balanstotaal, uitgebreidere wettelijk vereiste verplichtingen.

Er is qua opmaakeisen geen verschil tussen middelgroot en groot. Grote rechtspersonen zijn in de praktijk vaak een besloten of naamloze vennootschap met aandeelhouders.

Zijn er aparte regels voor een geconsolideerde jaarrekening

Als ondernemingen de controle hebben over één of meer dochterondernemingen, joint ventures of geassocieerde deelnemingen geeft, door middel van een geconsolideerde jaarrekening (inclusief bestuursverslag en accountantscontrole), een beeld van de financiële positie, prestaties en kasstromen van de moederonderneming en haar dochterondernemingen,

Middelgrote ondernemingen en zeker de grote onderneming hebben meestal die verplichting, terwijl micro-ondernemingen en kleine ondernemingen soms vrijgesteld zijn.

Heeft grootte impact op bedrijfsstrategie

Hoewel de groottecriteria niet rechtstreeks de bedrijfsstrategie bepalen, kunnen ze indirect invloed hebben op de prioriteiten en focusgebieden van ondernemingen. Zeker bij grote ondernemingen, maar vaak ook bij middelgrote ondernemingen, speelt dit een rol.

De groottecriteria hebben invloed op de rapportagevereisten en administratieve lasten die aan ondernemingen worden opgelegd. Dit kan van invloed zijn op de bedrijfsstrategie, met name op het gebied van financiële planning, kostenbeheersing en de keuze om al dan niet te groeien.
Afbeelding

Rol en verantwoordelijkheid van de controller

Naast het correct vastleggen van alle transacties en het opstellen van financiële overzichten verzamelt deze alle benodigde financiële gegevens voor het verplicht opmaken van de balans en de jaarrekening aan het einde van het boekjaar van twaalf maanden.

En zorgt er bij (grote) ondernemingen voor dat de jaarrekening opmaken nauwkeurig en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving gebeurt. Ze evalueren de financiële prestaties van de rechtspersoon, identificeren trends, maken prognoses voor de winst en verliesrekening en verstrekken relevante informatie voor strategische besluitvorming.

Rol van de accountant

De accountant is een onafhankelijke professional die wordt ingeschakeld voor de verplichte accountantscontrole, bestaande uit:

- controle van de financiële en overige gegevens van de onderneming om de nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid ervan te waarborgen

- advies geven over complexe boekhoudkundige vraagstukken, het beantwoorden van gestelde vragen, presentatie van de jaarrekening en toezien op naleving van accountingstandaarden

- waarborgen van het vertrouwen van belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders en toezichthouders

Afbeelding

Vaststellen jaarrekening en deponeren

De jaarrekening inclusief bestuursverslag wordt vastgesteld door het bevoegde orgaan binnen de onderneming, meestal de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarna moet deze binnen acht dagen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Het stelt belanghebbenden, investeerders, crediteuren en anderen in staat om de financiële situatie van de onderneming te beoordelen.

Veranderende wet- en regelgeving

Veranderende economische omstandigheden en behoeften kunnen invloed hebben op de groottecriteria. De wetgever kan nieuwe criteria opstellen, die leiden tot een herclassificatie van de grootte van een onderneming.

Door op de hoogte blijven door regelmatig contact met een deskundige accountant of financieel adviseur kan een onderneming tijdig rapportageprocessen aanpassen en voldoen aan de nieuwste vereisten voor de jaarrekening.

Professionele rapportagesoftware is een uitkomst

Het samenstellen van financiële rapporten, zoals onder meer een jaarrekening die aan alle eisen voldoet en (tussentijdse) resultaatprognoses en rapportages, is met behulp van professionele rapportagesoftware zoals van Speedbooks®, erg gemakkelijk en betaalbaar.  

Voorzie jezelf of het management van een organisatie snel van de nieuwste financiële inzichten. Zonder uitgebreide spreadsheets en een stortvloed aan cijfers.  

Die gegevens kunnen zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard en een app.  Real time, 24/7 en wereldwijd! 

Ervaar onze gratis demo op: www.speedbooks.com

Afbeelding

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close