1. Home
 2. /
 3. Kennisbank
 4. /
 5. Blogs
 6. /
 7. Kengetal Liquiditeit Berekenen: Het Stappenplan

Kengetal Liquiditeit Berekenen: Het Stappenplan

Euro Munten

Gepubliceerd:

2 mei 2024

Geschreven door:

drs. Konstantijn Mikes

Delen:

Wat is Liquiditeit voor dummies

Liquiditeit verwijst naar de mate waarin een bedrijf of organisatie beschikt over liquide middelen en in staat is om aan zijn kortlopende financiële verplichtingen te voldoen, dus zijn rekeningen kan betalen wanneer deze verschuldigd zijn, zoals salarissen, leveranciersbetalingen, belastingen en andere operationele kosten.

Korte toelichting op het belang van liquiditeit

Een goede liquiditeit is belangrijk omdat het aangeeft hoe de financiële gezondheid en stabiliteit van een bedrijf is. Bedrijven met een sterke liquiditeit hebben een buffer om onverwachte uitgaven op te vangen.

Als er economische schommelingen of moeilijke tijden komen kunnen zij dat aan. Dat geldt natuurlijk ook bij onverwachte kansen.

grafiek

Verschillen tussen Liquiditeit, Solvabiliteit, en Rentabiliteit

Liquiditeit gaat over op korte termijn kortlopende financiële verplichtingen kunnen voldoen met de beschikbare liquide middelen.

Solvabiliteit betreft de (middel) lange termijn, de schulden op (middel) lange termijn terug kunnen betalen en de (on)afhankelijkheid van vreemd vermogen.

Rentabiliteit gaat over het rendement op investeringen, de verhouding van winst ten opzichte van de gedane investeringen.

Wat is een Financieel Kengetal

Een financieel kengetal is een meetbare waarde gebaseerd op de financiële gegevens. Die wordt gebruikt om de financiële prestaties, gezondheid of positie van een organisatie te bepalen en te analyseren.

Deze kengetallen worden gebruikt door het management, het bestuur, beleggers, banken en kredietverstrekkers om de prestaties van een bedrijf te beoordelen, bedreigingen en kansen te identificeren en besluitvorming te ondersteunen.

online bankieren

De Basis van Liquiditeitskengetallen

De basis vorm je door de verhouding tussen de liquide activa (zoals kas, banktegoeden en kortlopende beleggingen), de vlottende activa (debiteuren en voorraden die binnen een jaar kunnen worden verkocht) en de kortlopende verplichtingen (zoals crediteuren, kortlopende leningen, te betalen kosten voor de rekening courant en belastingen) te bepalen.

De uitkomst of zogenaamde ratio geeft de actuele financiële basis-gezondheid van een bedrijf aan.

Invloed Vlottende Activa, Kortlopende Schulden en Liquiditeit

Vlottende activa kunnen dus snel worden omgezet in contanten. Zoals eerder genoemd moeten Kortlopende schulden of verplichtingen normaliter binnen een jaar kunnen worden voldaan. Daarmee hebben deze schulden een directe impact op de liquiditeit ratio en dus de mate waarin een bedrijf in staat is om aan zijn kortlopende verplichtingen te voldoen.

Een permanente gezonde balans tussen liquiditeit/vlottende activa en kortlopende verplichtingen is cruciaal voor de gezonde bedrijfsvoering, met andere woorden om gedurende een korte termijn te kunnen draaien zonder in liquiditeitsproblemen te komen.

balans

De belangrijkste Liquiditeitskengetallen

Current ratio en Quick ratio zijn de belangrijkste ratio kengetallen en vormen de basis van een liquiditeitsanalyse van de financiële stabiliteit van een organisatie op de korte termijn.

Current ratio: Het kengetal Current Ratio geeft de verhouding aan tussen de liquide (vlottende) activa en de kortlopende verplichtingen.

Quick ratio (acid-test ratio): Vergelijkt de meest liquide (vlottende) activa (zoals kas, kaswaardige effecten en debiteuren, ex voorraden) met de kortlopende verplichtingen.

vrouw met whiteboard

Het doel en nut van deze kengetallen voor de bedrijfsvoering

Financiële kengetallen of financiële ratio's, zoals onder meer de berekening current ratio en de berekening quick ratio, bieden objectieve ratio maatstaven om de financiële prestaties van een bedrijf op enig moment te beoordelen. Deze financiële ratio's berekening wordt onder meer gebruikt om trends te identificeren, prestaties te vergelijken met voorgaande perioden en risico's in te schatten om zo weloverwogen beslissingen te nemen.

Financiële kengetallen of financiële ratio's dienen ook als communicatiemiddel over de financiële positie en prestaties van een organisatie met onder andere investeerders, crediteuren en toezichthouders.

Stappenplan: De Current Ratio Berekenen

Stap 1: Verzamel voor het bepalen van de Current Ratio de benodigde informatie over de liquide (vlottende) activa en de kortlopende verplichtingen uit de balans van het bedrijf.

Stap 2: Bepaal de liquide activa, waaronder contant geld, kortlopende beleggingen, debiteuren en overige kortlopende vorderingen.

Stap 3: Bepaal de kortlopende verplichtingen, de schulden en verplichtingen die binnen één jaar moeten worden afgelost, zoals crediteuren, kortlopende leningen, belastingen en andere kortlopende schulden.

Stap 4: Bereken de Current Ratio: door de totale liquide activa (liquide middelen + kortlopende vorderingen + voorraden) te delen door de totale kortlopende verplichtingen.

Stap 5: Interpreteer de uitkomst van de Current Ratio: meer dan 1 is goed. Hoe hoger de Current Ratio, hoe beter de financiële positie van het bedrijf in de korte termijn.

Stappenplan: De Quick Ratio Berekenen

Stap 1: Voor het bepalen van de Quick Ratio tel je alle contanten en alle activa op die snel in contanten kunnen worden omgezet, zoals snel te verzilveren effecten en de debiteuren (kort vreemd vermogen).

Stap 2: Tel alle verplichtingen op die binnen één jaar moeten worden betaald, zoals crediteuren, kortlopende leningen en te betalen belastingen.

Stap 3: Bereken de Quick Ratio als volgt (nb: de voorraden worden buiten beschouwing gelaten)

vlottende activa (minus voorraden) + liquide middelen : kort vreemd vermogen

De Quick Ratio geeft aan hoeveel liquide activa beschikbaar zijn voor het voldoen van directe, kortlopende verplichtingen.

Stap 4: Interpreteer de Quick Ratio-uitkomst; een Quick Ratio hoger dan 1 is gewenst en geeft aan dat het bedrijf in goede financiële gezondheid verkeert en in staat is om aan al zijn kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Toepassing van Financiële Ratio's: Liquiditeitskengetallen in de praktijk

De huidige of quick ratio wordt vaak gebruikt door bijvoorbeeld leveranciers en crediteuren om de financiële gezondheid en de kredietwaardigheid van een organisatie te bepalen. En door investeerders om te beoordelen of een bedrijf in staat zal zijn om zijn rente en aflossingsverplichtingen over het geleende vreemd vermogen te betalen.

De quick ratio berekening, ook wel de zuurgraad of acid-test ratio genoemd, laat zien of een organisatie voldoende liquide activa, zoals kasgeld en kasreserves maar niet de voorraden, heeft om zijn kortlopende verplichtingen te betalen.

geld onder vergrootglas

Vijf tips voor het verbeteren van Liquiditeit

Tip 1. Zorg ervoor dat debiteuren op tijd betalen, stel duidelijke betalingsvoorwaarden op.

Tip 2. Voorkom te veel voorraad, waar dus geld in 'stil staat'.

Tip 3. Probeer zo weinig mogelijk onnodige kosten te maken, zoals rente op vreemd vermogen.

Tip 4. Maak regelmatig prognoses en forecasts.

Tip 5. Evalueer je bedrijfsactiviteiten en de winstgevendheid (o.a. opbrengst geïnvesteerd vermogen via rentabiliteit totaal vermogen ratio en rentabiliteit eigen vermogen ratio):

Rentabiliteit eigen vermogen (REV) = nettowinst : gemiddeld eigen vermogen

Rentabiliteit totaal vermogen (RTV) = nettowinst : gemiddeld totaal vermogen

groeiende grafiek wereldbol

Externe Factoren en hun invloed

Tijdens een periode van economische groei of recessie passen consumenten hun uitgavenpatroon aan, wat leidt tot mogelijke fluctuaties in liquiditeit door een wisselende cashflow.

Ook de kostprijs van in te kopen grondstoffen en voorraden van leveranciers zijn beïnvloedbaar door economische ups and downs.

Rentetarieven voor vreemd vermogen kunnen veranderen waardoor een verhoogde rentelast ontstaat en daardoor een verminderde liquiditeit, of een verbeterde liquiditeit als de rentekosten voor vreemd vermogen dalen.

Als je internationaal zaken doet kunnen wisselkoersschommelingen ook van invloed zijn op de liquiditeit.

Veranderende (internationale) wet- en regelgeving kunnen positief en negatief van invloed zijn op onder andere de bedrijfsvoeringkosten en de liquiditeit dus beïnvloeden.

Het belang van een flexibel Liquiditeitsbeheer

Flexibel liquiditeitsbeheer stelt een bedrijf in staat om soepel te blijven functioneren en o.a. rekeningen en lonen te kunnen betalen, zelfs als zich onverwachte kosten voordoen en daardoor een cashflowtekort.

Flexibel liquiditeitsbeheer geeft de mogelijkheid in te spelen op kansen die zich voordoen, zoals aanbiedingen van leveranciers of een bedrijfsovername.

Flexibel liquiditeitsbeheer, nu bedoelend het hebben van een buffer, zorgt ervoor dat een organisatie bestand is tegen plotselinge tegenvallers door een recessie, oorlog of pandemie bijvoorbeeld.

Flexibel liquiditeitsbeheer, bedoelend een veilig en stabiel liquiditeitsbeheer, zorgt voor investeerdersvertrouwen betreffende hun geïnvesteerd vermogen.

Valkuilen en Risico's, veelvoorkomende fouten in Liquiditeitsmanagement

Een te optimistische liquiditeitsprognose kan leiden tot onvoldoende liquide middelen om aan verplichtingen te voldoen of op kansen in te spelen, een te voorzichtige prognose tot overtollige liquide middelen die dan niet optimaal worden benut.

Een 'traag' debiteurenbeheer en dus het niet tijdig innen van facturen (kort vreemd vermogen) kan leiden tot kas- en liquiditeitsproblemen.

Zogenaamd 'dood of stilstaand' geld, in bijvoorbeeld te veel voorraad, vermindert de flexibiliteit van de liquiditeit.

Onvoldoende liquiditeitsbuffer kan problemen veroorzaken bij plotselinge tegenvallers, maar ook het pakken van kansen in de weg staan.

positieve ontwikkeling

Liquiditeitsbeheer Implementeren: Een Praktisch Stappenplan

Stap 1: Analyseer alle relevante financiële gegevens, kasstromen, inkomsten, uitgaven, leningen en andere financiële verplichtingen en de patronen in de cashflow van de organisatie.

Stap 2: Bepaal de diverse ratio's, zoals eerder omschreven en stel een gedetailleerde liquiditeitsprognose op basis van de verzamelde gegevens en analyses.

Stap 3: Formuleer op basis van de uitkomsten van stap 2 het liquiditeitsbeleid, met richtlijnen en procedures voor het bereiken en behouden van het optimale niveau van liquide middelen.

Stap 4: Implementeer liquiditeitsbeheermaatregelen, pas ze toe. Voorbeeld: optimaliseer het werkkapitaal, kijk kritisch naar het voorraadbeheer en de debiteurenincasso. Heb een (korte termijn) kredietfaciliteit achter de hand.

Stap 5: Evalueer het liquiditeitsbeheerbeleid continu, vergelijk de prognoses met de werkelijkheid en pas het beheer waar nodig aan.

winst en verlies

Het balanceren van Liquiditeit met andere financiële doelstellingen

Dit proces speelt een centrale rol bij het bereiken en handhaven van financiële liquide stabiliteit, door de juiste balans tussen voorraden, debiteuren en crediteuren te vinden, heeft een organisatie geen dure financieringsbronnen, zoals korte-termijn leningen of kredieten, nodig.

Met een optimaal (netto) werkkapitaal kan een bedrijf zich snel aanpassen aan verslechterende economische omstandigheden. En met een solide (netto) werkkapitaal kansen benutten, zoals het investeren in bijvoorbeeld nieuwe middelen en projecten of producten die een hoog rendement opleveren.

Het gemak van rapportage software

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar met betrouwbare rapportagesoftware zoals van Speedbooks, maak je eenvoudig een liquiditeitsbegroting voor duidelijkheid over je financiële positie. En vul je in de budgetmodule verschillende resultaten in, de mogelijke kosten en gewenste investeringen, dan zie je welke gevolgen dat voor de organisatie heeft.

De budgetmodule vergelijkt de begroting met de realiteit, zodat je heel makkelijk kunt beoordelen waar kansen en bedreigingen kunnen ontstaan en je tijdig kunt anticiperen op ontwikkelingen en verrassingen voorkomen.

Gratis webinar: Ontdek de budgetmodule

Bekijk gratis en direct een webinar over de budgetmodule, real-time forecasts, en begrotingen. De volgende onderwerpen komen in dit webinar aan bod: 

 • Wat houdt de budgetmodule in?

 • Waar bestaat het budgetrapport uit en wat zijn de voordelen van dit rapport?

 • Waarom is het forecastrapport zo belangrijk in deze tijd

 • Alles wat je moet weten over de liquiditeitsplanning 

 • Wees goed voorbereid met het prognose 3 jaar-rapport

Bekijk het webinar

Daarom maak je de financiële forecasting met Speedbooks

Het rapport is heel uitgebreid en bevat een exploitatie-, balans- en een liquiditeitsbegroting.

Excel documenten met allemaal cijfers kunnen lastig te begrijpen zijn, daarom bevat de forecastrapportage van Speedbooks een grafisch overzicht en een financieel dashboard van alle mogelijke forecastfuncties. Bovendien kun je zelf verschillende parameters toevoegen, zoals betaaltermijn en investering.

Bovendien wordt er door Speedbooks automatisch een eindejaars-forecast gemaakt. Je ziet direct waar je naar toe gaat, waar je bij moet sturen.

De liquiditeitsprognose is de basis voor onderscheidend advies over financiële zaken. De heldere rapporten zorgen ervoor dat jouw advies begrepen wordt en dat je organisatie pro-actief opereert. 

speedbooks dashboard
Drs. Konstantijn Mikes

Over de schrijver drs. Konstantijn Mikes

Oprichter, bedenker en aandeelhouder van Speedbooks rapportagesoftware Konstantijn Mikes (1966) is afgestudeerd econoom. Hij studeerde Economics aan de vooraanstaande Erasmus universiteit te Rotterdam.

Bij Speedbooks is hij onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de rapportagesoftware, en stuurt hij de interne developpers en de externe ontwikkelaars aan.

Meer over Konstantijn Mikes op LinkedIN