1. Home
  2. /
  3. Kennisbank
  4. /
  5. Blogs
  6. /
  7. Per kwartaal en elk halfjaar de cijfers opmaken, heeft dat nut of niet

Per kwartaal en elk halfjaar de cijfers opmaken, heeft dat nut of niet

Kalender 2

Gepubliceerd:

11 maart 2024

Delen:

Je stelt begrotingen op om de financiële resultaten van je organisatie voor het aanstaande, misschien het nog lopende jaar of de jaren die komen te ‘voorspellen'.

Daarmee bepaal je het (financiële) beleid voor de organisatie.

financieel plan

Wat staat er in een begroting

In de begroting geef je aan wat je verwacht, een prognose dus als het ware, maar omschrijf je tevens welke middelen je nodig hebt om de verwachte resultaten te behalen.

Een begroting is een financieel plan dat wordt opgesteld om de verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode, meestal een jaar, te plannen en te beheren.

Wat is het doel van een begroting

Het stelt organisaties in staat om plannen voor de toekomst, vaak een komend boekjaar, te maken en te onderbouwen. Het doel van een begroting is om gedurende het boekjaar de financiële stabiliteit te waarborgen en de financiële gezondheid van een bedrijf of een organisatie te beheren.

 

Hoe maak je een begroting

Het begint met het verzamelen van allerhande financiële data. Zoals historische inkomsten en uitgaven, balansinformatie en eventueel een marktonderzoek.

Daarna(ast) stel je duidelijke financiële doelen vast voor de begrotingsperiode aangaande verwachte groei, kosten(besparingen) en winstmaximalisatie.

Om een betrouwbare begroting te kunnen opstellen heb je tenslotte goede prognoses en forecasts nodig om je inzichten en plannen op te baseren.

Korte geschiedenisles

Een prognose en/of forecast is een voorspelling gebaseerd op je huidige resultaten en reële verwachtingen.

Het woord prognose is afgeleid van het Griekse woord prognosis en betekent letterlijk: voorkennis.

griekenland

Gelukkig nieuwjaar

Als het nieuwe jaar is begonnen ga je vol enthousiasme van start. Maar net als elk jaar word je geconfronteerd met plotselinge ontwikkelingen, een recessie, een virus, een oorlog… of juist kansen.

Tijdens het jaar bewaak je regelmatig de werkelijke prestaties ten opzichte van de begroting. Tussentijds evalueer je de prestaties en gebruik je deze inzichten om de begroting aan te passen.

Effecten op termijn

De (financiële) verwachtingen naar aanleiding van ontwikkelingen binnen je branche, de markt en de algehele economie, lokaal, nationaal en internationaal, zijn in de nabije of verre toekomst vast en zeker in meer of mindere maten van invloed op je onderneming. In de vorm van bedreigingen of juist kansen, maar hoe dan ook, je wilt hierop kunnen inspelen.

financiële knoppen

Meten is weten

Ja, een enorm cliché, een waarheid als een koe en daarom o zo belangrijk. Ondernemen is constant de vingers aan de knoppen hebben en kunnen inspelen op verandering.

Je moet, zoals eerder gesteld, weten of een en ander naar verwachting draait. Of dat er wellicht aanpassingen in het beleid nodig zijn. Dat kan maar op 1 manier, met het draaien aan de financiële knoppen.

Financiële zekerheid, liquiditeit op orde

Alleen zo heb je onder controle dat er voldoende geld ‘in de kassa' zit om aan alle lopende verplichtingen te kunnen voldoen en dat je op de lange termijn winst maakt. Liquiditeit zorgt ervoor dat een bedrijf dagelijkse operationele kosten kan dekken, zoals lonen, huur, leveranciersbetalingen en nutsvoorzieningen.

Voldoende liquiditeit is essentieel voor de financiële stabiliteit, groei en veerkracht van een bedrijf. Het stelt het bedrijf in staat om soepel te blijven functioneren, risico's te beheren en kansen te benutten, wat bijdraagt aan het lange termijn-succes ervan.

Voldoende liquiditeit; must en trust

Liquiditeit geeft een bedrijf de flexibiliteit om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden. Het kan bijvoorbeeld gemakkelijker investeren in nieuwe projecten, producten ontwikkelen of zich aanpassen aan nieuwe trends.

Het hebben van voldoende liquide middelen wekt vertrouwen bij investeerders, leningverstrekkers en leveranciers. Het toont aan dat het bedrijf financieel stabiel is en in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Kwartaalcijfers opstellen van Q1,2,3,4

In het bedrijfsleven wordt een kwartaal vaak aangeduid met ‘Q'. Het is onder normale omstandigheden aan te raden om in elk geval elke drie maanden of elk afgelopen kwartaal de cijfers op te stellen.

Managers gebruiken kwartaalcijfers om beslissingen te nemen over de bedrijfsvoering. Als de cijfers uit de boekhouding aangeven dat het bedrijf niet presteert zoals verwacht, kunnen ze strategieën op tijd aanpassen, kosten beheersen of groeiplannen heroverwegen.

Gestresste realiteit, recessie en crisis

Tijdens roerige of onzekere tijden, kun je beter zelfs elke maand de werkelijke cijfers uit je administratie naast je prognoses leggen, via een maandrapportage, zodat je snel kunt schakelen qua bedrijfsvoering.

Maandelijkse financiële cijfers bieden een real-time overzicht van de financiële gezondheid. Dit stelt managers in staat om snel te reageren op veranderende omstandigheden, zoals een plotselinge daling van de vraag of verstoringen in de toeleveringsketen.

financiële realiteit

Transparantie tijdens crisis

Tijdens een crisis is er vaak meer aandacht van investeerders, financiële instellingen en andere belanghebbenden voor de cijfers. Maandelijkse financiële rapportage zorgt voor transparantie en vertrouwen, wat cruciaal is om steun te behouden en investeerders gerust te stellen.

Gevolgen voor bedrijfsvoering

Tijdens een crisis is er vaak meer aandacht van investeerders, financiële instellingen en andere belanghebbenden voor de cijfers. Maandelijkse financiële rapportage zorgt voor transparantie en vertrouwen, wat cruciaal is om steun te behouden en investeerders gerust te stellen.

Voor wie maak je periodieke cijfers

Met een kwartaalcijfers rapport en/of halfjaarrapport informeer je alle belanghebbenden en belangstellenden over de stand van zaken.

Bedrijfsleiders en managers kunnen periodieke financiële gegevens gebruiken om beslissingen te nemen over kostenbesparingen, investeringen, personeelsbeheer en andere strategische kwesties op de middellange termijn.

Banken en andere kredietverstrekkers vertrouwen op actuele financiële gegevens, zoals kwartaalcijfers, om de kredietwaardigheid van bedrijven te beoordelen.

Beleggers volgen periodieke cijfers om het vertrouwen in bedrijven en markten te beoordelen.

periodieke financiële gegevens

Continu in beweging

In de praktijk maak je dus eigenlijk het hele jaar door de tussenstand op in de vorm van een maand rapportage, een kwartaal- of Q 1,2,3 of 4-rapportage, een halfjaarrapportage èn uiteindelijk natuurlijk de financiële jaarrapportage of jaarrekening.

Continu inzicht

Èn pas je naar aanleiding daarvan tevens je prognoses aan, zodat je dus continu inzicht hebt in de mogelijke positieve of negatieve consequenties van de stand van zaken en je beleid daarop kunt bijstellen. Door het regelmatig maken van een actuele liquiditeitsprognose en exploitatiebegroting heb je alles onder controle.

Begroting kan worden aangepast

Wanneer er veranderingen optreden in de interne of externe omstandigheden van je bedrijf, zoals een verandering in de marktvraag, nieuwe concurrentie, veranderingen in belastingwetten of wijzigingen in de kosten van grondstoffen, moet je de begroting herzien om deze aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Sommige bedrijven hebben te maken met seizoensgebonden schommelingen in de vraag. In dergelijke gevallen moet je de begroting aanpassen om rekening te houden met seizoensinvloeden en ervoor te zorgen dat je voldoende werkkapitaal hebt om deze pieken en dalen op te vangen.

financiële forecasts

Is een forecast hetzelfde als een prognose

In de praktijk worden de termen "financiële forecast" en "financiële prognose" vaak door elkaar gebruikt en kunnen ze in veel contexten dezelfde betekenis hebben.

Beide termen verwijzen naar een schatting of voorspelling van de toekomstige financiële prestaties van een bedrijf op basis van historische gegevens, trends, aannames en andere relevante informatie.

Verschil tussen een forecast en een prognose

Een financiële forecast heeft meestal betrekking op een kortere termijn, zoals een prognose voor de komende maanden of het komende jaar. Het is vaak gericht op het plannen van operationele activiteiten, budgettering en het beheren van de dagelijkse financiën van een bedrijf.

Een financiële prognose kan een bredere term zijn die een voorspelling van financiële prestaties op middellange tot lange termijn omvat, bijvoorbeeld voor de komende drie tot vijf jaar. Dit kan dienen als een strategisch hulpmiddel voor het beoordelen van groeimogelijkheden, investeringsbeslissingen en algemene bedrijfsplanning.

Is een prognose hetzelfde als een begroting

Ja en nee. Beide zijn financiële planningsinstrumenten die bedrijven gebruiken om toekomstige financiële prestaties te voorspellen, maar er zijn verschillen.

Een prognose is een voorspelling op basis van oude cijfers en verwachtingen en dient juist om de begroting op te baseren.

Wat staat er in een prognose

Een prognose betreft vaak een specifiek onderwerp, de omzet of de winst bijvoorbeeld. Het belangrijkste doel is om inzicht te krijgen in de verwachte toekomstige prestaties, meestal op middellange tot lange termijn (bijvoorbeeld voor de komende drie tot vijf jaar).

De uitkomsten van prognoses worden vaak gebruikt als een strategisch instrument voor het plannen van groei, het beoordelen van investeringsbeslissingen en het formuleren van langetermijnstrategieën.

Is een budget hetzelfde als een prognose

Het is een gedetailleerde raming of prognose van verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode. Aan de hand van prognoses bepaal je in de begroting welke gelden of budgetten er beschikbaar zijn voor de verschillende organisatieonderdelen.

Een budget heeft meestal betrekking op een korte(re) termijn en is gericht op het plannen van operationele activiteiten en het beheren van financiële middelen op die korte termijn.

Waarom een budget

Meestentijds worden budgetten opgesteld voor (managers van) afdelingen, zodat zij een financieel kader hebben, waarbinnen zij zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld om ergens in te investeren of te spenderen aan reclame en marketing.

marketing strategie

Is een budget dynamisch of statisch

Een budget is doorgaans gedetailleerder en specifieker, met vastgestelde doelen en uitgavenlimieten voor een specifieke periode. Het is bedoeld om te worden nageleefd en biedt minder ruimte voor wijzigingen in vergelijking met een prognose.

Een budget is over het algemeen dus statisch en taakstellend, maar kan aan de hand van tussentijdse resultaten uiteraard bijgesteld worden.

Halfjaarcijfers goede graadmeter

Halfjaarcijfers geven inzicht in de financiële prestaties en omzet van het bedrijf gedurende de eerste helft van het boekjaar, waardoor belanghebbenden kunnen beoordelen hoe het bedrijf presteert. De cijfers stellen het management in staat om de financiële prestaties te beoordelen en de bedrijfsstrategie en financiële doelstellingen eventueel aan te passen voor de rest van het jaar.

Halfjaarcijfers zijn vaak een (wettelijke) vereiste om aan voorschriften en rapportageverplichtingen te voldoen, zoals die van financiële toezichthouders en beursautoriteiten.

jaarverslag

Jaarrekening opstellen is financieel jaarverslag

De jaarrekening opstellen geeft een samenvatting van de financiële prestaties en de financiële positie weer gedurende een boekjaar. Een jaarrekening opstellen stelt het management in staat om de prestaties en financiële positie te analyseren en tot nieuwe inzichten te komen betreffende beslissingen over investeringen, uitgaven, groeistrategieën. En te anticiperen op andere zakelijke kwesties voor het komende boekjaar.

Voor wie is de jaarrekening nog meer bedoeld

Het biedt ook informatie voor externe besluitvormers, zoals investeerders die overwegen om in het bedrijf te investeren.

Leningverstrekkers, zoals banken of andere financiële instellingen, gebruiken de jaarcijfers om de kredietwaardigheid van een organisatie door hun analisten te laten beoordelen, wanneer een financiering wordt aangevraagd.

De jaarrekening met de jaarcijfers geeft inzicht in de financiële zaken van de onderneming. De jaarrekening bestaat uit belangrijke financiële informatie voor de aandeelhouders, zoals over de winstgevendheid, en dus in de groei van hun investeringen.

Jaarrekening deponeren is afsluiting boekjaar

De jaarrekening moet aan wettelijke eisen voldoen en worden bekrachtigd door het bestuur van een onderneming. En bij grote(re) organisaties door de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (ALV). Na hun akkoord-verklaring is het boekjaar officieel afgesloten.

De jaarrekening deponeren is in Nederland een wettelijke verplichting die (grotere) bedrijven moeten nakomen. De jaarrekeningen moeten elektronisch worden gedeponeerd via de website van de Kamer van Koophandel (KvK) via het online deponeringssysteem genaamd SBR (Standard Business Reporting).

Wie kan de jaarrekening opvragen

Jaarrekeningen van grote rechtspersonen, met als rechtsvorm naamloze vennootschappen (NV's), rechtsvorm besloten vennootschappen (BV's), grote verenigingen en stichtingen, zijn openbaar, dus voor iedereen beschikbaar bij de Kamer van Koophandel.

De meeste ondernemingen die qua bedrijfsgrootte of omvang worden gezien als "micro-entiteiten" of "klein bedrijf" kunnen ervoor kiezen om hun jaarrekeningen niet openbaar te maken.

Rapportages van je data in een handomdraai

De relevante gegevens voor een tussentijds rapport uit je boekhoudsoftware kun je met behulp van rapportagesoftware, zoals van Speedbooks®, makkelijk omzetten in heldere rapportages. Zo kun je jezelf of bijvoorbeeld het management van een organisatie snel voorzien van de nieuwste financiële inzichten. 

Zonder uitgebreide spreadsheets en een stortvloed aan cijfers.  Die gegevens kunnen ook zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd!  

Probeer de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland vrijblijvend op www.speedbooks.com

speedbooks dashboard