1. Home
  2. /
  3. Kennisbank
  4. /
  5. Blogs
  6. /
  7. Liquiditeit, wat is het precies

Liquiditeit, wat is het precies

Geldkistje

Gepubliceerd:

4 april 2024

Geschreven door:

drs. Konstantijn Mikes

Delen:

De definitie van liquiditeit

De term liquiditeit verwijst naar de mate waarin financiële middelen, ook wel de liquide activa genoemd, snel en zonder significant waardeverlies kunnen worden omgezet in contant geld.

Het is een belangrijk concept in financiën en boekhouding en wordt vaak gebruikt om de financiële gezondheid van een bedrijf of de handelsbaarheid van liquide activa te beoordelen.

financiële weegschaal

De liquiditeit van een bedrijf of onderneming

Bedrijven streven doorgaans naar een evenwicht tussen het hebben van liquide middelen voor directe operationele behoeften en het hebben van een budget voor het investeren in activa die mogelijk een hoger rendement opleveren.

Het meten van liquiditeit wordt vaak gedaan met ratio's zoals de current ratio en de quick ratio. Bij een te lage ratio moet je de liquiditeit verbeteren. Daarover later meer.

Optimaal financieel management

Het optimaliseren van liquiditeit is een essentieel onderdeel van financieel management. Het voorkomen van liquiditeitstekorten zorgt ervoor dat een onderneming ernstige financiële problemen en een uiteindelijk faillissement kan vermijden.

Daarnaast geeft het feit dat een onderneming over voldoende liquide middelen beschikt, de onderneming de mogelijkheid om op onverwachte tegenvallers en kansen in te spelen.

Wat zijn liquide middelen of liquide activa

De belangrijkste liquide middelen zijn:

Contant geld: Fysiek contant geld in de vorm van bankbiljetten en munten.

Banktegoeden: Geld dat zich op bankrekeningen bevindt en direct beschikbaar is voor opname behoort bij de liquiditeit.

Kaswaarden: Dit omvat beleggingen die zeer snel kunnen worden omgezet in contant geld met minimale koersschommelingen. Voorbeelden zijn kortlopende staatsobligaties en geldmarktfondsen.

Spaartegoeden: Geld dat op spaarrekeningen staat, waar het beschikbaar is voor opname, hoewel mogelijk met enige vertraging en beperkingen.

Termijndeposito's: Hoewel termijndeposito's als minder liquide worden beschouwd dan sommige andere vormen van liquide middelen, kunnen ze nog steeds als relatief liquide worden beschouwd omdat ze binnen een bepaalde periode kunnen worden opgezegd met mogelijk enig verlies van rente.

Effecten die gemakkelijk verhandelbaar zijn: Sommige aandelen en obligaties zijn zeer liquide omdat ze actief worden verhandeld op de financiële markten.

spaarvarken

Altijd liquide middelen beschikbaar hebben

Het beschikbaar hebben van liquide middelen is belangrijk om verschillende redenen:

Operationele behoeften: om dagelijkse operationele kosten te kunnen betalen. Zoals salarissen en leveranciersbetalingen, nutsvoorzieningen en huur.

Onverwachte uitgaven: Er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen. Zoals storingen aan het machinepark en de reparaties die gedaan moeten worden, die zorgen voor een uitgaande geldstroom.

Kansen benutten: Soms doen zich onverwachte kansen voor, zoals bijvoorbeeld een grondstoffenaanbieding waar je gebruik van wilt maken.

Kredietwaardigheid: Dat je in staat bent om aan financiële verplichtingen te voldoen, zelfs in tijden van onzekerheid, geeft leveranciers en investeerders vertrouwen.

Vermijden van financiële problemen: Niet kunnen betalen kan resulteren in boetes, onnodige (rente-) kosten en vervelende werkdruk en stress.

kassa

Welke soorten liquiditeit zijn er

De belangrijkste soorten liquiditeit zijn:

Actuele, statische liquiditeit of Current Ratio: de verhouding tussen alle vlottende activa (zoals contant geld, debiteuren en de voorraden) en de vlottende passiva.

Snelle liquiditeit of Quick Ratio: de verhouding van de meest liquide activa (zoals kaswaarden en debiteuren) tot de vlottende passiva.

Cash Ratio: meet de verhouding van contant geld en kaswaarden, de verwachte cashpositie om onmiddellijk aan (betalings-) verplichtingen te kunnen voldoen.

Overige soorten liquiditeit

Er zijn nog enkele soorten liquiditeit die worden gebruikt om de financiële gezondheid van een onderneming te meten, namelijk:

Netto Werkkapitaal: Dit is het verschil tussen de vlottende activa (zoals contant geld, voorraden en debiteuren) en de vlottende passiva, de kortlopende financiële verplichtingen.

Dynamische liquiditeit: Financiële instrumenten met een hoge dynamische liquiditeit kunnen gemakkelijk verhandeld worden en omgezet in contanten zonder aanzienlijke waardeverlies.

Operationele liquiditeit: Deze maatstaf omvat de verhouding van bedrijfsactiva (zoals debiteuren) tot bedrijfsverplichtingen (zoals crediteuren).

Marktliquiditeit: Dit verwijst naar de liquiditeit van effecten op de financiële markten. Het meet hoe gemakkelijk een effect kan worden gekocht of verkocht zonder de marktprijs significant te beïnvloeden.

Betekent vlottende activa hetzelfde als liquiditeit

Vlottende activa omvatten activa die naar verwachting binnen een jaar kunnen worden omgezet in liquiditeit, dat wil zeggen in middelen waarmee je direct aan betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Vlottende activa worden vaak gezien als basis van de liquiditeit, maar liquiditeit kan ook worden beïnvloed door andere factoren, zoals marktomstandigheden en de actuele economische situatie.

wereld van geld

Wat zijn vlottende activa

De meest voorkomende voorbeelden van vlottende activa zijn:

Kas: Het contante geld dat de onderneming direct beschikbaar heeft.

Kaswaarden: Beleggingen die snel kunnen worden omgezet in contant geld zonder aanzienlijk waardeverlies.

Debiteuren: Uitstaande facturen of vorderingen.

Voorraden: Fysieke goederen die een onderneming op voorraad heeft en van plan is te verkopen.

Kortlopende beleggingen: Beleggingen met een looptijd van minder dan één jaar.

Overige vlottende activa: Andere kortlopende activa, zoals vooruitbetalingen en vooruitbetaalde kosten.

Wat betekent vlottende passiva

De term "vlottende passiva" wordt gebruikt om het onderscheid te maken tussen kortlopende schulden, verplichtingen en lang(er)-lopende verplichtingen.

Langlopende verplichtingen hebben betrekking op schulden en verplichtingen met een looptijd van meer dan een jaar, zoals langlopende leningen en obligaties, hypotheekleningen, langlopende leasecontracten en pensioenverplichtingen.

ringband

Wat zijn vlottende passiva

De belangrijkste voorbeelden van vlottende passiva zijn:

Kortlopende leningen: Kortlopende schulden zoals leningen met een looptijd van minder dan een jaar.

Crediteuren: Betalingsverplichtingen aan leveranciers en andere crediteuren voor goederen en diensten die zijn geleverd.

Te betalen salarissen en lonen: Verplichtingen met betrekking tot salarissen en lonen.

Te betalen belastingen: Belastingen zoals af te dragen BTW en de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Hoe bereken je liquiditeit

De liquiditeit berekenen van een onderneming kan worden gedaan aan de hand van zogenaamde liquiditeitsratio's. Een positieve liquiditeitsratio is belangrijk. Het geeft aan dat de onderneming voldoende liquiditeit cq. liquide middelen paraat heeft om op zeer korte en korte termijn aan financiële verplichtingen te kunnen doen. Bij een negatieve ratio moet je je liquiditeit verhogen.

In de praktijk wordt het meest gekeken naar de current ratio en de quick ratio.

Wat is current ratio

Een current ratio hoger dan 1 geeft aan dat een onderneming voldoende activa heeft om aan korte termijn betalingsverplichtingen te voldoen. De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de vlottende passiva.

De formule is als volgt:

Current Ratio =

Vlottende activa (Kas + Kaswaarden + Debiteuren + Voorraden) : Vlottende passiva

muntgeld

Wat is quick ratio

De quick ratio biedt een meer conservatieve maatstaf voor liquiditeit dan de current ratio, omdat het voorraden uitsluit, omdat die mogelijk niet zo snel kunnen worden omgezet in contant geld. Deze financiële ratio geeft daarom een strenger beeld van het vermogen van een onderneming om haar kortlopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Kortom; een quick ratio hoger dan 1 geeft aan dat een onderneming liquide is en in staat is aan haar korte termijn financiële verplichtingen te voldoen zonder afhankelijk te zijn van de verkoop van voorraden. Een negatieve uitkomst geeft aan dat je de liquiditeit verbeteren moet.

De formule is als volgt:

Quick Ratio = Vlottende activa (Kas + Kaswaarden + Debiteuren) excl. voorraden!​ : Vlottende passiva

goed en slecht

Goede liquiditeit versus slechte liquiditeit

Voor flexibiliteit bij het nemen van beslissingen, zoals investeringen in kansen, uitbreiding of het snel inspelen op marktveranderingen is een goede liquiditeit belangrijk.

Een goede liquiditeit draagt bij aan een gunstige kredietwaardigheid, waardoor het gemakkelijker is om financiering aan te trekken tegen gunstige voorwaarden, om bijvoorbeeld een grote investering te doen.

Een slechte liquiditeit kan juist zorgen baren bij investeerders, crediteuren en werknemers, en kan leiden tot een gebrek aan vertrouwen in de financiële stabiliteit van de onderneming.

Betrouwbare data belangrijk

Betrouwbare data zorgen voor een nauwkeurige en geloofwaardige financiële analyse. Analyses zijn belangrijk voor effectief risicobeheer, het stelt managers in staat om adequaat te reageren op financiële uitdagingen en onzekerheden.

Betrouwbare liquiditeitsgegevens zorgen voor juiste en transparante communicatie met alle zogenaamde stakeholders. En heel belangrijk voor het bouwen en behouden van goede relaties met investeerders, werknemers en andere belanghebbenden.

Gebruik professionele rapportagesoftware

Betrouwbare rapportagesoftware zorgt ervoor dat financiële gegevens over een bepaalde periode nauwkeurig worden vastgelegd en gerapporteerd. Fouten in de gegevensinvoer kunnen leiden tot onjuiste berekeningen van liquiditeitsratio's, wat de financiële analyse en besluitvorming kan beïnvloeden.

Moderne rapportagesoftware kan koppelen met verschillende boekhoudsystemen. Het proces van gegevensverzameling en -analyse is geautomatiseerd, waardoor het sneller en efficiënter verloopt.

Betrouwbare software kan snel worden aangepast aan nieuwe rapportagevereisten en wet- en regelgeving.

Kascontrole

Met de liquiditeitsberekeningen die je met een professionele rapportagetool, zoals Speedbooks® maakt, ben je altijd ‘in control’. Goede liquiditeitsprognoses en forecasts zijn eenvoudig te maken en nog eenvoudiger te begrijpen en toe te lichten.

De 3-jaars prognose-rapportage bevat bijvoorbeeld ook balans- en liquiditeitsprognoses. Die gegevens kunnen zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard en een app. Real time, 24/7 en wereldwijd!

 

Bekijk onze demoversie op: www.speedbooks.com

speedbooks dashboard
Drs. Konstantijn Mikes

Over de schrijver drs. Konstantijn Mikes

Oprichter, bedenker en aandeelhouder van Speedbooks rapportagesoftware Konstantijn Mikes (1966) is afgestudeerd econoom. Hij studeerde Economics aan de vooraanstaande Erasmus universiteit te Rotterdam.

Bij Speedbooks is hij onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de rapportagesoftware, en stuurt hij de interne developpers en de externe ontwikkelaars aan.

Meer over Konstantijn Mikes op LinkedIN