1. Home
  2. /
  3. Kennisbank
  4. /
  5. Blogs
  6. /
  7. Financiële analyse: exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose

Financiële analyse: exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose

Financiele Analyse

Gepubliceerd:

18 maart 2024

Delen:

Bij een onderneming gaat het in de kern maar om één ding: gezond blijven en natuurlijk ook het liefst winst maken. Je wilt continu de vinger aan de (financiële) pols houden. Daarom maak je geregeld managementrapportages en zeker elk kwartaal, half jaar en jaarlijks tussentijdse prestatiecijfers.

Om ook in de toekomst te kunnen kijken wil je zo goed mogelijk inschatten wat er staat te gebeuren. Daarvoor is het maken van prognoses en liquiditeitsbegrotingen een must.

Liquiditeitsprognose maken is controle over je huishoudboekje

Gaandeweg het boekjaar wil je continu checken of de organisatie op koers ligt. Of de verwachtingen die in de begrotingen zijn vastgelegd ook daadwerkelijk gehaald gaan worden.
Er zijn immers altijd zaken die je niet hebt kunnen voorzien tijdens het opstellen van de begrotingen en de verwachting van een boekjaar.
geldkistje

Altijd in de driver seat

Met het maken van prognoses en liquiditeitsbegrotingen kun je bij wijze van spreken in de toekomst kijken en de tussentijdse cijfers toetsen aan je verwachtingen en je begroting. Met het maken van een liquiditeitsbegroting (per kwartaal) zie je of je maatregelen nemen moet om een negatief saldo en andere financiële verrassingen te voorkomen of dat je kunt inspelen op kansen.

Wie maakt prognoses en waarom

Financiële prognoses en andere begrotingen of forecasts zijn voor controllers, accountants, ondernemers en financiële experts de basis voor het nemen van beslissingen en/of het geven van onderscheidend advies over eventuele investeringen, aanvullende financiering, personeelsbeleid en uitgaven op het gebied van marketing bijvoorbeeld.

Cash is king, voldoende liquide middelen

Elke onderneming wil maar één ding: gezond blijven en natuurlijk ook winst maken. En dus moeten inkomsten en kosten permanent gemonitord worden. Om te kunnen functioneren moet er immers altijd voldoende geld beschikbaar zijn, om rekeningen mee te betalen die op korte termijn voldaan moeten worden. Een liquiditeitsbegroting maken laat zien hoe je ervoor staat.
antieke kassa

Wat is cashflow; verwachte inkomsten versus uitgaande geldstromen

Alle inkomsten en uitgaven noemen we de cashflow of kasstroom van een onderneming, het is het geld dat de organisatie in en uit gaat gedurende een bepaalde periode. Er moeten uiteraard voldoende inkomsten zijn, meer dan de uitgaven.

Je moet aan je financiële verplichtingen kunnen voldoen, zoals je crediteuren kunnen betalen, de rente en aflossingen, de huur, personeelskosten en omzetbelasting, want anders gaat de onderneming failliet.

kantoorcomplex

Liquiditeit is breed begrip

Vorderingen op klanten, oftewel de verwachte inkomsten van debiteuren en ‘echt’ geld in kas of als banktegoeden, beleggingen die op elk moment in geld kunnen worden omgezet, zoals aandelen of obligaties en spaarrekeningen, vormen de liquide middelen van een onderneming.

Een goede liquiditeitsbegroting maken laat zien of een bedrijf op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en er niet onvoldoende geld in kas is. Ofwel of de facturen en andere kortlopende schulden, zoals huur, personeelskosten en omzetbelasting.

Waarom Uren Spenderen als het in Minuten Kan? 

Werk Slimmer, Niet Harder met Speedbooks®. Ontdek de revolutionaire manier van financieel rapporteren. Met onze gratis demoversie ervaar je zelf hoe je kunt:


Consolideren in slechts 3 kliks
  • Een compleet jaarrapport genereert in 5 minuten

  • Je eerste rapportage klaar hebt in 10 minuten

Stap nu in de wereld van efficiënte en betrouwbare rapportagesoftware en doe meer in minder tijd!

snelle rapportage

Waaruit bestaat de liquiditeit

De inkomsten uit vorderingen op klanten en tastbaar geld (in kas), tegoeden of giraal geld dat op de bankrekening staat, of beleggingen die op erg korte termijn in geld kunnen worden omgezet, zoals aandelen of obligaties, en spaarrekeningen zijn samen de liquide middelen van een onderneming.

Is werkkapitaal hetzelfde als liquiditeit

De financiële middelen die concreet beschikbaar zijn om mee te handelen worden ook wel het werkkapitaal van de onderneming genoemd. Een gezonde liquiditeit zorgt ervoor dat zakelijke partners, banken, leveranciers en dienstverleners bij een krediet controle vertrouwen zullen hebben in de organisatie. Het werkkapitaal maakt onderdeel uit van de liquiditeitspositie van een bedrijf.

ondernemer

Is solvabiliteit hetzelfde als liquiditeit

Ja en nee…. je solvabiliteit geeft ook aan of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, maar meer de uitgaven op (middel) lange termijn. Wordt ook wel weerstandsvermogen genoemd en bepaalt bijvoorbeeld of een bedrijf van een kredietverstrekker (nog) een lening kan krijgen.

voorraad

Wanneer ben je solvabel

Solvabel ben je als onderneming als je op (wat) langere termijn qua inkomsten en uitgaven goede financiële vooruitzichten en dekking hebt. In de praktijk gebeurt het wel dat een organisatie door onvoorziene omstandigheden er qua liquide voorzieningen kortstondig wat slechter voorstaat, terwijl de solvabiliteit er gewoon goed uitziet. Bijvoorbeeld wanneer er voor een gegarandeerde order bijvoorbeeld in het derde kwartaal ingekocht moet worden, terwijl het volgende kwartaal geleverd en betaald gaat worden.

Hoe maak je een exploitatiebegroting

Met een exploitatiebegroting of resultatenbegroting laat je zien wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn en of je over een bepaalde tijd winst of verlies denkt te gaan maken. De verwachte kosten trek je af van de verwachte omzet voor een langere periode, meestal 1 tot 3 jaar.

Het maakt zo duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de uitgaven te dekken en winst te maken. De kosten bestaan uit alle terugkerende vaste kosten, zoals huur, personeel, inkoop et cetera. Maar bevat wellicht ook een begroting voor de geplande investeringen.

Voor wie maak je een liquiditeitsprognose en een exploitatiebegroting

Een goede liquide positie is voor met name zakelijke partners, banken, leveranciers en dienstverleners erg belangrijk. Wanneer deze is beoordeeld en is goedgekeurd kunnen banken leningen vrijmaken, een rekening-courantlijn instellen en leveren leveranciers eventueel op rekening. Zij voeren regelmatig kredietcontroles uit om de liquiditeitspositie van hun (nieuwe) klanten te beoordelen.

zakelijke partners

Wat is het verschil tussen quick ratio en current ratio

Liquide dekking om kortlopende schulden, die in de nabije toekomst betaald moeten worden noemen we quick ratio en de current ratio laat zien in hoeverre de onderneming voldoende financiële ruimte heeft om de financiële verplichtingen op wat langere termijn, meestal drie maanden, te voldoen.

Hoe bereken je de quick ratio

De formule is:

vlottende activa + de liquide middelen, minus voorraad goederen, delen door het kort vreemd vermogen

Een gezonde waarde is 1 of hoger. De voorraden worden bij de quick ratio niet meegenomen, omdat je je meestal niet zeker weet wat er op korte termijn met je voorraden gebeurt. Misschien worden ze niet snel verkocht, zoals bij auto’s, of bederft een deel van de voorraad.

Hoe bereken je de current ratio

De formule is:

vlottende activa + liquide middelen, delen door het kort vreemd vermogen

Bij het bepalen van de liquide positie op middellange termijn, de current ratio, neem je de voorraden wel mee in je berekening. Algemeen geldt dat een waarde van 1 als laag en groter dan 2 als ‘gezond’ gezien wordt, afhankelijk van de onderneming en bedrijfstak.

Wat zijn liquiditeit, vlottende activa en kort lopende schulden (kort vreemd vermogen)

Liquiditeit is in het kort het geld dat echt in kas is, om direct betalingen mee te doen.

Vlottende activa zijn bezittingen en investeringen die doorgaans korter dan een jaar beschikbaar zijn, zoals voorraden, onderdelen en verpakkingen en vorderingen op klanten.

Kort vreemd vermogen zijn schulden of betalingsverplichtingen die op korte termijn moeten worden (terug) betaald, zoals bijvoorbeeld crediteuren, huur en lonen.

speedbooks dashboard

Vertrouw op professionele rapportagesoftware

Prognoses zijn voor controllers, accountants, ondernemers en financiële experts de basis voor het nemen van beslissingen en/of het geven van onderscheidend advies over eventuele investeringen.

De prognoses die je met een professionele rapportagetool, zoals Speedbooks® maakt, zijn eenvoudig te maken en nog eenvoudiger te begrijpen en toe te lichten. De 3-jaars prognose-rapportage in Microsoft Excel bevat bijvoorbeeld ook balans- en liquiditeitsprognoses.

Die gegevens kunnen ook zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd!

Ga naar de Gratis Demoversie