1. Home
  2. /
  3. Kennisbank
  4. /
  5. Blogs
  6. /
  7. Is er verschil tussen een financiële forecast en financiële prognose

Is er verschil tussen een financiële forecast en financiële prognose

Euro Kleingeld

Gepubliceerd:

7 maart 2024

Delen:

Verschil prognose en forecast; het zijn beide tools die gebruikt worden in de financiële planning en analyse om toekomstige financiële prestaties te voorspellen.

Hoewel ze vergelijkbare doelen hebben, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen financiële prognose en forecast.

Letterlijke vertaling

Vertaald naar het Nederlands zou je wellicht voor beide termen het woord ‘voorspelling’ kunnen gebruiken. En dat klopt ook wel, echter als vaktermen hebben ze een andere lading. Het verschil zullen we onderstaand duiden.

De nabije toekomst voorspellen

Een financiële forecast is een gestructureerde schatting van toekomstige financiële resultaten op basis van historische gegevens, verwachte kosten, toekomstige trends en interne informatie. Het doel van een forecast is om inzicht te krijgen in de verwachte cijfers; omzet, uitgaven en winstgevendheid op korte termijn, meestal voor een periode van één jaar.

Terug en vooruit kijken

Een forecast is gebaseerd op kwantitatieve modellen, historische financiële gegevens en trends en cijfers van een bepaalde periode, marktanalyses, historische financiële gegevens zoals in het verleden behaalde resultaten en gerealiseerde kosten, bekende vaste kosten en indirecte kosten en interne verwachtingen. Het wordt vaak gebruikt als een operationeel hulpmiddel om budgetten te bepalen, financiële doelstellingen te stellen en operationele beslissingen te ondersteunen binnen een onderneming.
prognose

Langetermijn-voorspelling

Financiële prognoses zijn eigenlijk meer strategische voorspellingen, zoals over toekomstige prestaties en de financiële situatie van een onderneming. Financiële prognoses bieden een financieel perspectief en strekken zich vaak uit over een bepaalde periode van meerdere jaren, bijvoorbeeld drie tot vijf jaar, en zijn gericht op het identificeren van lange termijn-trends, groeipotentieel en mogelijke (financiële) risico's en kansen.

Financiële prognose is meer

Financiële prognoses gaan verder dan alleen het voorspellen van inkomsten en uitgaven; ze omvatten vaak ook balansprognoseskasstroomprognoses en andere financiële indicatoren. Balansprognoses verwijzen naar voorspellingen van de financiële toestand van een bedrijf op een specifiek moment, meestal aan het einde van een boekjaar. Kasstroomprognoses daarentegen richten zich op het voorspellen van de inkomende en uitgaande kasstromen van een bedrijf gedurende een bepaalde periode.

Waaruit bestaat de balansprognose

Ze omvatten de activa, passiva en eigen vermogen van het bedrijf. Prognoses maken helpt bij het identificeren van potentiële liquiditeitsproblemen, het beoordelen van de schuldpositie en het bepalen van de financiële stabiliteit van een bedrijf. Door het maken van realistische en nauwkeurige prognoses kunnen bedrijven hun financiële strategieën beter afstemmen op toekomstige behoeften en uitdagingen.

Wat is een kasstroomprognose of cashflowprognose

Dit omvat de operationele kasstroom (verkoop van goederen of diensten), investeringskasstroom (aankoop van activa of investeringen) en financieringskasstroom (leningen, aandelenemissies of dividendbetalingen). Kasstroomprognoses helpen bij het beoordelen van de liquiditeitspositie van een bedrijf en het identificeren van eventuele tekorten of overschotten in de kasstromen. Ze bieden waardevolle inzichten in het vermogen van een bedrijf om aan zijn korte termijnverplichtingen te voldoen en om te investeren in groei en ontwikkeling.

Strategische doelstellingen bepalen

Financiële prognoses worden meestal gebruikt bij strategische planning, investeringsbeslissingen, fusies en overnames, en bij het beoordelen van de financiële gezondheid en stabiliteit van een onderneming op lange termijn.

strategie

Aha-erlebnis

Het belangrijkste verschil tussen een financiële forecast en financiële prognoses ligt dus in de tijdsperiode en het niveau van detail dat wordt voorspeld. Een forecast is gericht op korte termijn planning, vaak binnen één jaar, en heeft betrekking op operationele beslissingen en budgettering. Een financiële prognose daarentegen richt zich op de lange termijn, vaak meerdere jaren, en heeft betrekking op strategische planning en investeringsbeslissingen.

Nog meer voorspellingen

Om te voorspellen welke potentiële financiële impact mogelijke kansen en bedreigingen op een bedrijf of organisatie hebben, kun je verschillende toekomstige uitkomsten of situaties schetsen in cijfers, zogenaamde financiële scenario's.
influencers

Influencers

Specifieke factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële planning en prestaties, de opbrengsten en kosten, zijn bijvoorbeeld markttrends, inflatie, wisselkoersen, concurrentie en (veranderende) regelgeving. Dit zorgt dan dus voor variabele kosten en een onduidelijk besteedbaar inkomen van de organisatie. Een budget bepalen dat besteedt kan worden aan bijvoorbeeld groei en investeringen is lastig.

Beter voorbereid

Toch wil je een koers, planning of strategie kunnen bepalen op basis van een gedegen financiële prognose. Dat doe je door bovengenoemde onzekere variabelen te combineren en verschillende combinaties te creëren. Zo kunnen scenario's en verwachtingen worden opgesteld die verschillende mogelijke toekomstige situaties voorspellen. De toekomstverwachtingen qua liquiditeitsprognose zijn vooral interessant en van belang.

De kassa onder controle

Financiële prognoses en forecasts over een korte aanstaande periode, bijvoorbeeld een maand, laten zien hoe je zou kunnen presteren naar aanleiding van historische gegevens, wat de verwachtingen zijn, of je investeringen kunt doen zonder krap bij kas te zitten. Een goede prognose maken van je liquiditeit geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in de komende (korte) periode.
snelle rapportages

Waarom Uren Spenderen als het in Minuten Kan?

Werk Slimmer, Niet Harder met Speedbooks®. Ontdek de revolutionaire manier van financieel rapporteren. Met onze gratis demoversie ervaar je zelf hoe je kunt:

  • Consolideren in slechts 3 kliks

  • Een compleet jaarrapport genereert in 5 minuten

  • Je eerste rapportage klaar hebt in 10 minuten

Stap nu in de wereld van efficiënte en betrouwbare rapportagesoftware en doe meer in minder tijd!

Wat is liquiditeit

Vorderingen op klanten, oftewel debiteuren en ‘echt’ geld in kas of als banktegoeden, beleggingen die op elk moment in geld kunnen worden omgezet, zoals aandelen of obligaties en spaarrekeningen, vormen de liquide middelen of de liquiditeit van een onderneming.

liquide middelen

De rekening kan worden betaald

De liquiditeitsprognose van het financieel resultaat en de financiële toekomst op korte termijn is belangrijk. De resultaten moeten uiteraard altijd hoger zijn en blijven dan de kosten. Je moet prognoses maken om in te schatten dat je aan je financiële verplichtingen kunt voldoen, zoals je crediteuren betalen, de rente en aflossingen, de huur, personeelskosten en omzetbelasting, want anders gaat de onderneming failliet. 

Toekomstige financiële situatie & solvabiliteit

Solvabel ben je als onderneming als je op (wat) langere termijn goede financiële vooruitzichten en dekking hebt. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van een bedrijf. Het laat zien of een bedrijf financieel gezond is en of het op de lange termijn de schulden kan voldoen. Eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van een bedrijf, vreemd vermogen is geld dat het bedrijf heeft geleend voor investeringen doen, zoals in machines bijvoorbeeld.
data analyseren

Pro-actieve tool

Door de financiële resultaten te analyseren die voortkomen uit elk scenario, kan een organisatie beter voorbereid zijn op verschillende toekomstige omstandigheden en kunnen ze proactieve en vaak betere beslissingen nemen om hun strategie en operationele plannen en doelen aan te passen aan de veranderende omgeving.

Een praktijkvoorbeeld

In de praktijk gebeurt het wel dat een organisatie door onvoorziene omstandigheden er qua liquiditeit kortstondig wat slechter voorstaat, terwijl de solvabiliteit er gewoon goed uitziet. Bijvoorbeeld wanneer er voor een gegarandeerde order eerst ingekocht moet worden. Geen reden voor paniek, maar houd er rekening mee bij het opstellen van de financiële prognoses, zoals een verwachte resultatenrekening.

Keep them rolling; rolling forecasts

Het begrip 'rolling forecast' betekent voortschrijdende prognose. Dit wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat je regelmatig een prognose opstelt. De praktijk leert dat dit vaak gekoppeld is aan de frequentie van managementinformatie, dus meestal één keer per maand of bij kleinere organisaties één keer per kwartaal.

Alles onder controle

Met de prognoses en forecasts die je met een professionele rapportagetool, zoals Speedbooks® maakt, ben je altijd ‘in control’. Goede prognoses en forecasts zijn eenvoudig te maken en nog eenvoudiger te begrijpen en toe te lichten.

De 3-jaars prognose-rapportage bevat bijvoorbeeld ook balans- en liquiditeitsprognoses. Die gegevens kunnen zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard en een app. Real time, 24/7 en wereldwijd!

Gratis Demoversie
speedbooks dashboard