Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Alle zorgverleners moeten nu jaarrekening indienen

Om de zorgkwaliteit verder te verbeteren is in januari 2022 de nieuwe wet: Wet Toetreding Zorg Aanbieders (WTZA) ingegaan. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) houdt toezicht op de naleving van de financiële jaarverantwoording. Een en ander is bedoeld om meer professionele bedrijfsvoering te forceren en meer transparantie in de zorgsector te scheppen.
Uiterlijk 31 december 2023 moeten daarom alle zorgverleners die in 2022 vergoeding hebben ontvangen uit het zogenaamde basispakket van de zorgverzekeringswet, een jaarrekening opstellen cq. de financiële jaarverantwoording indienen. 
Alle zorgverleners moeten nu jaarrekening indienen

Maatschappelijke openbaarheid

Voor zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, combinatie-instellingen, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties gold al dat zij ieder jaar maatschappelijke verantwoording af moesten leggen. Vanaf boekjaar 2022 is het voor deze groep zorgaanbieders niet meer mogelijk om een vereenvoudigde jaarrekening met verslag in te dienen. 

Nieuwe verplichtingen voor iedereen

Uiterlijk eind december 2023 moeten ook ‘kleine’ zorgaanbieders voor de eerste keer verplicht hun cijfers over 2022 aanleveren. Dit betreft onder andere:

Apotheken
Tandartsen
Huisartsen
Mondhygiënisten
Fysiotherapeuten
Uitzondering voor zzp’er

Uitzondering voor zzp’er

Zzp’ers hoeven geen jaarverantwoording openbaar te maken en ook geen WNT-verantwoording. Je bent zzp’er als je zelfstandig -en dus zonder personeel- zorg verleent. Als de zzp’er als rechtspersoon is ingeschreven, bijvoorbeeld als BV, dan geldt de verantwoordingsplicht uiteraard wel.

Hulp
Het verplicht aanleveren van jaarcijfers is een grote verandering voor deze zorgverleners die dit voorheen dus niet verplicht waren. Daarom is er door de zorgverleners en/of hun administratie- of accountantskantoren uitstel aangevraagd. Uitstel aanvragen is nu niet meer mogelijk, dit kon tot en met 31 maart 2023.

Schakel altijd (op tijd) hulp in van een adviseur of accountant om tijdig aan de verantwoordingsplicht te voldoen. Ook het gebruik van professionele rapportagesoftware is een aanrader. Daarmee kom je beslagen ten ijs.

Waarom nu verplicht

Zoals eerder aangestipt verwacht men dat het opstellen van een openbare jaarverantwoording leidt tot een (nog) betere, professionele bedrijfsvoering. Het betreft publiek geld dat wordt besteedt en dus heeft het publiek ook recht op inzicht hóe de gelden worden besteed. Daarnaast moet verslag gedaan worden omtrent hoe de organisatie de zorgverlening organiseert. Kortom, er moet inzichtelijk worden gemaakt dat de collectieve middelen die ter beschikking zijn gesteld, maatschappelijk verantwoord en rechtmatig worden besteed. 

Vastgesteld kader 
De overheid stelt eisen aan het bestuur, de financiële administratie en de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Deze zijn grotendeels vastgelegd in een zogenaamde RJ-richtlijn, de RJ655. 
RJ staat voor De Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze stelt de richtlijnen op, mede op basis van maatschappelijke ontwikkelingen, waaraan een jaarverslag met jaarrekening moet voldoen. 
Meer informatie over de Raad voor de Jaarverslaggeving op www.rjnet.nl. 

Ook topinkomens inzichtelijk
De Wet Normering Topinkomens (WNT) verplicht rechtspersonen die zorg verlenen en daarvoor publiek geld ontvangen tevens een WNT-verantwoording openbaar inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld op internet en tenminste zeven jaar. 

Dit geldt dus niet voor:
Eenmanszaken
Vennootschappen onder firma (VOF)
Commanditaire vennootschappen (CV)

Wat is het verschil tussen een jaarrekening en jaarverslag
Jaarverslag is het synoniem voor bestuursverslag. In een bestuursverslag legt de dagelijkse en algemene leiding uit wat ze in het afgelopen jaar heeft gedaan. Het bestuursverslag bestaat uit een inhoudelijk deel en een financieel deel. In het inhoudelijke gedeelte wordt de gang van zaken besproken zoals, de gebeurtenissen in het afgelopen boekjaar, de positie van de organisatie aan het einde van het boekjaar en de visie op de toekomst. Het financiële gedeelte bestaat uit de financiële verantwoording.

Per wanneer?

Zij die publiek geld ontvangen uit het basispakket van de Zorg Verzekerings Wet (ZVW), verzekerde zorg volgens de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of een VWS-subsidie (van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  moeten jaarlijks hun jaarverantwoording vóór 1 juni publiceren. 
Zo’n jaarverantwoording is dus openbaar en door iedereen op www.jaarverantwoordingzorg.nl en het Landelijk Register Zorgaanbieders in te zien.

Controle is streng
De NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit, controleert na 1 juni 2023 of elke zorgaanbieder die een publicatie verplichting heeft, de jaarverantwoording openbaar gemaakt heeft. Wanneer dit niet het geval is, zal de NZA contact opnemen en de gelegenheid geven aan te geven waarom de publicatie nog niet is gedaan. Op basis daarvan kan eventueel een nieuwe inleverdatum worden vastgesteld, of wordt direct een sanctie opgelegd.
Per wanneer?

Meer informatie 

Op de site www.jaarverantwoordingzorg.nl van het agentschap CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondsheidszorg) van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) staat nog meer uitleg.

RJ-rapportages kant en klaar
Speedbooks® rapportagesoftware heeft voor zorginstellingen een op-maat-gemaakte rubricering en bijpassend jaarrapport ontwikkeld. Daarmee maak je gemakkelijk en snel de RJ655-zorgjaarrekening. In de software staan standaard de meest recente taxonomieën voor zorginstellingen. Deze kunnen ook tekstueel en financieel volledig worden geautomatiseerd.  
Datakoppeling maakt het makkelijk

Datakoppeling maakt het makkelijk 

Via de directe databasekoppelingen, zoals met o.a. AFAS en Exact Financials, gaat het inlezen van data en het budget eenvoudig en snel met Speedbooks®. Wettelijke teksten en grondslagen worden direct geïmporteerd in de taxonomie. Alle rapporten worden opgemaakt in Microsoft Excel, zodat je ze aan kunt passen naar eigen inzicht, wensen en huisstijl. 

Daarna genereer je een (PDF) XBRL-document dat je kunt bekijken en nalopen. Met een directe, beveiligde link stuur je het rapport naar de controlerende instantie. 

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close