Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Jaarrekening zorg verplicht voor alle zorgverleners

(Aanpassingswet) Wet Toetreding Zorgaanbieders

Om de zorgkwaliteit verder te verbeteren zijn op 1 januari 2022 de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA) en de Aanpassingswet Wet Toetreding Zorgaanbieders (AWTZA) in werking getreden. De AWTZA regelt aspecten die voortkomen uit de invoering van de WTZA.

NZA toezicht: De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) houdt toezicht op de naleving van de financiële jaarverantwoording.
Zorgverleners jaarrekening
jaarrekening zorgaanbieders

Waarom WTZA en AWTZA

 

De wetten zijn bedoeld om meer professionele bedrijfsvoering te forceren en meer transparantie in de zorgsector te scheppen.

Na 31 december 2023 moeten daarom alle zorgverleners die een vergoeding hebben ontvangen uit het zogenaamde Basispakket van de Zorgverzekeringswet, een jaarrekening opstellen cq. de financiële jaarverantwoording zorg indienen. 

Maatschappelijke verantwoording

Men verwacht dat het opstellen van een openbare jaarverantwoording zorg leidt tot een (nog) betere, professionele bedrijfsvoering. Het betreft publiek geld en dus heeft het publiek ook recht op inzicht hóe de gelden worden besteed.

Maatschappelijke verslagen moeten toelichten hoe de organisatie de zorgverlening organiseert. Kortom, er moet inzichtelijk worden gemaakt dat de collectieve middelen die ter beschikking zijn gesteld, maatschappelijk verantwoord en rechtmatig worden besteed. 


Geen vereenvoudigd verslag meer mogelijk

Voor zorgorganisaties, jeugdhulpaanbieders, combinatie-instellingen, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties gold al dat zij ieder jaar maatschappelijke verantwoording af moesten leggen.

Vanaf boekjaar 2022 is het voor deze groep zorgaanbieders niet meer mogelijk om een vereenvoudigde jaarverantwoording met verslag in te dienen. 


Datakoppeling maakt het makkelijk

Nieuwe verplichtingen gelden voor iedereen

 

Ook ‘kleine' zorgaanbieders moeten verplicht verantwoording van hun cijfers over het afgesloten boekjaar aanleveren en deze jaarverantwoording openbaar maken.

Dit betreft onder andere:

• Apotheken

• Tandartsen

• Huisartsen

• Mondhygiënisten

• Fysiotherapeuten


Uitzondering voor zzp'er

Zzp'ers hoeven geen jaarverantwoording zorg openbaar te maken. Je bent zzp'er als je zelfstandig -en dus zonder personeel- zorg verleent.

Als de zzp'er als rechtspersoon is ingeschreven, bijvoorbeeld als BV, dan geldt de verantwoordingsplicht uiteraard wel.

Hulp bij werk in uitvoering

Het verplicht aanleveren van een jaarverantwoording is een grote verandering voor deze zorgverleners die dit voorheen dus niet verplicht waren. 

Schakel altijd (op tijd) hulp in van een adviseur of accountant om tijdig aan de verantwoordingsplicht te voldoen. Ook het gebruik van professionele rapportagesoftware is een aanrader. 

Vastgesteld kader RJ655

De overheid stelt eisen aan het bestuur, de financiële administratie en de bedrijfsvoering. Deze zijn grotendeels vastgelegd in een zogenaamde RJ-richtlijn, de RJ655. RJ staat voor De Raad voor de Jaarverslaggeving.

Deze stelt de richtlijnen op, mede op basis van maatschappelijke ontwikkelingen, waaraan een jaarverantwoording moet voldoen. 

Meer informatie op www.rjnet.nl

Raad voor de Jaarverslaggeving

Topinkomens inzichtelijk

De Wet Normering Topinkomens (WNT) verplicht rechtspersonen die zorg verlenen en daarvoor publiek geld ontvangen tevens een WNT-verantwoording openbaar inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld op internet en tenminste zeven jaar. 

Dit geldt dus niet voor:

• Eenmanszaken

• Vennootschappen onder firma (VOF)

• Commanditaire vennootschappen (CV)

Ook Wet Langdurige Zorg en subsidies verantwoorden

Zij die publiek geld ontvangen uit het basispakket van de Zorg Verzekeringswet (ZVW), verzekerde zorg volgens de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of een VWS-subsidie (van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) moeten jaarlijks hun jaarverantwoording vóór 1 juni publiceren. 

Zo'n openbare jaarverantwoording is daarna dus door iedereen op www.jaarverantwoordingzorg.nl en het Landelijk Register Zorgaanbieders in te zien.

jaarstukken op tijd inleveren

Controle is streng

De NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit, controleert na 1 juni 2023 of elke zorgaanbieder die een publicatie verplichting heeft, de jaarverantwoording openbaar gemaakt heeft.

Wanneer dit niet het geval is, zal de NZA contact opnemen en de gelegenheid geven aan te geven waarom de publicatie nog niet is gedaan. Uitstel aanvragen kan niet, wel kan een nieuwe inleverdatum voor de jaarverantwoording worden vastgesteld, of wordt direct een sanctie opgelegd.

Meer informatie 

Op de site www.jaarverantwoordingzorg.nl van het agentschap CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondsheidszorg) van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) staat nog meer uitleg.

Datakoppeling en SBR

Via een zogenaamde directe databasekoppeling gaat het inlezen van data en het budget eenvoudig en snel met professionele rapportagesoftware. Wettelijke teksten en grondslagen worden direct geïmporteerd in de taxonomie.

Daarna genereer je een (PDF) XBRL-document dat je kunt bekijken en nalopen. Met een directe, beveiligde link stuur je jaarverslagen en jaarrekeningen naar de controlerende instantie.

RJ655-rapportage kant en klaar

Speedbooks® rapportagesoftware heeft voor zorginstellingen een op-maat-gemaakte rubricering en bijpassend jaarrapport ontwikkeld voor de RJ655 openbare jaarverantwoording. In de software staan standaard de meest recente taxonomieën voor zorginstellingen.

Alle rapporten worden opgemaakt in Microsoft Excel, zodat je ze aan kunt passen naar eigen inzicht, wensen en huisstijl. 

Bekijk hier vrijblijvend onze demoversie.

Speedbooks dashboard

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close