1. Home
  2. /
  3. Privacybeleid

Privacy Policy Speedbooks B.V.

Met deze privacy verklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Speedbooks® respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt of anderszins worden verkregen vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden door ons altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden voor de verwerking

Speedbooks® verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt als u zich aan heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Speedbooks®. Uitsluitend voor de volgende doeleinden worden de genoemde persoonsgegevens verwerkt:

  • Het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
  • Het incasseren van overeengekomen vergoedingen;
  • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  • Het uitvoeren van marketing- en communicatieactiviteiten;
  • Voor werving en selectie (sollicitatie) doeleinden.

Speedbooks® verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Speedbooks® verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Wettelijke verplichting;
  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • Gerechtvaardigd belang.
Het delen van uw gegevens

Speedbooks® deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening en alleen op basis van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Speedbooks® de persoonsgegevens aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, sluiten we altijd met deze derde een verwerkersovereenkomst zodat uitgesloten wordt dat de persoonsgegevens voor andere doeleneinden worden gebruikt of niet goed worden beveiligd. Ook komen wij hierin overeen dat de persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Beveiliging

Speedbooks® hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo zorgen wij er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Speedbooks® bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen

Voor het indienen van een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u gebruikmaken van onderstaande contactgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Speedbooks® aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen. Speedbooks® neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Voordat u van deze websites gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacy verklaring van deze websites door te lezen.

Wijziging privacy statement

Wij houden ons het recht voor deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit doen wij uiteraard alleen als dit noodzakelijk is ter bescherming van uw en onze belangen. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Hierop is altijd de meest recente versie van onze privacy verklaring te vinden.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring, en voor verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.