Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Wat is consolideren?

Consolideren betekent letterlijk: het samenvoegen van verschillende gerelateerde delen. Het is een financiële techniek waarbij het gaat om het samenvoegen van diverse jaarrekeningen van een moederbedrijf. Het consolideren ofwel financieel samenvoegen van de jaarrekeningen van moeder- en dochterondernemingen is vaak wettelijk verplicht en erop gericht om de financiële resultaten en positie van de gehele groep te presenteren als één.
Consolideren

Moederonderneming en dochters samenvoegen

Door de administraties van een moederonderneming en haar dochters samen te voegen, kunnen interne transacties en afhankelijkheden, tussen onderlinge bedrijven, worden geëlimineerd, wat leidt tot een nauwkeuriger en duidelijker beeld van de financiële gezondheid van de gehele organisatie. Het stelt het management in staat om (via financiële kengetallen) de prestaties van de dochterondernemingen te beoordelen en synergiën te identificeren om efficiëntie te verbeteren.

moedersonderneming

Waarom consolideren

Een goed uitgevoerde consolidatie kan de geloofwaardigheid van de groep vergroten en vertrouwen opbouwen bij belanghebbenden, belangrijk voor het bevorderen van duurzame groei en succes. Consolideren is vaak wettelijk verplicht, biedt waardevolle inzichten voor besluitvorming en externe belanghebbenden, zoals beleggers, crediteuren en regelgevende instanties, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Verplicht consolideren

Bedrijven zijn verplicht om financiële consolidatie toe te passen wanneer ze een moeder-dochterrelatie hebben en voldoen aan bepaalde criteria, zoals boekhoudnormen en wettelijke regelgeving. Als een moederbedrijf in het bezit is van meer dan de helft van de stemrechten in de dochteronderneming of invloedrijke zeggenschap heeft over de bedrijfsactiviteiten, is er sprake van een moeder-dochterrelatie.

Waaruit bestaat een geconsolideerde jaarrekening

Uit de samenvoeging van de individuele jaarrekeningen van alle organisaties binnen de groep. Intercompany transacties en onderlinge belangen worden geëlimineerd om dubbele boekhouding te voorkomen. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit een geconsolideerde balans, die de activa, passiva en eigen vermogen van de gehele groep weergeeft, een geconsolideerde winst- en verliesrekening die de inkomsten en uitgaven van de groep rapporteert, en een geconsolideerd kasstroomoverzicht dat de geldstromen binnen de gehele groep toont.

management rapportage

Eenvoudig management overzicht geven

Het maken van een consolidatie is ook een goede manier om (voor de centrale leiding) gemakkelijk een overzicht te creëren van de bedrijfscijfers. De aanvullende informatie, zoals toelichtingen, belangrijke accounting-beleidslijnen en segmentinformatie geven een totaal inzicht in de financiële prestaties van de gehele groep. Zo kan het management de juiste beslissingen nemen.

Voordelen van consolideren

Dankzij consolidatie is het snel inzichtelijk wat het totale eigen vermogen is van het moederbedrijf/maatschap/holding, maar ook van de dochterbedrijven.

De geconsolideerde jaarrekening moet opgemaakt worden door een accountant, maar het lezen en begrijpen moet iedere ondernemer kunnen.

Kapitaalverschaffers willen investeren in de holding, niet in een dochterbedrijf. Met een geconsolideerde jaarrekening hebben zij een totaaloverzicht van de belangrijkste cijfers.

Hoe consolideer je de jaarrekening

Er zijn twee technieken om tot een geconsolideerde jaarrekening te komen: integrale en partiële consolidatie. De integrale consolidatie is vooral relevant wanneer de moederonderneming een aanzienlijk belang heeft in andere bedrijven en een significante invloed heeft op hun activiteiten. Partiële consolidatie is nuttig wanneer volledige consolidatie niet passend is of wanneer de financiële impact van de dochteronderneming op de groep relatief klein is.

Wat is integrale consolidatie

Bij deze consolidatiemethode worden niet alleen de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van de onderliggende bedrijven van een groep gecombineerd, maar ook alle andere elementen van hun financiële overzichten, zoals onderlinge transacties en de resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

groep van dochterondernemingen

Wat is partiële consolidatie

Bij een partiële consolidatie wordt er gekeken naar de verhouding aandelen, verspreidt onder de dochterbedrijven. Dit betekent dat de cijfers uit de balans en winst- en verliesrekening naar rato worden opgesteld.

Daarnaast worden verkopen en uitstaande vorderingen van dochterbedrijven onderling van elkaar weggestreept. Kortom, de uiteindelijke winst verkopen aan derden wordt weergeven in de geconsolideerde of gezamenlijke jaarrekening.

Wat gebeurt er met de consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening wordt grondig gecontroleerd door interne en externe accountants om ervoor te zorgen dat alle financiële gegevens nauwkeurig zijn en voldoen aan de relevante boekhoudnormen en regelgeving.

Na goedkeuring wordt de jaarrekening gepubliceerd en opgenomen in het jaarverslag van de moederonderneming.

De geconsolideerde jaarrekening moet daarna volgens wettelijke verplichting openbaar worden gemaakt bij de relevante toezichthoudende instanties, zoals de Kamer van Koophandel en op websites voor aandeelhouders.

Speedbooks dashboard

Gebruik professionele rapportagesoftware

Het samenstellen van financiële rapporten, zoals een geconsolideerde jaarrekening die aan alle eisen voldoet en (tussentijdse) resultaatprognoses en rapportages, is met behulp van professionele rapportagesoftware, zoals van Speedbooks®, erg gemakkelijk en betaalbaar.  

Voorzie jezelf of het management van een organisatie snel van de nieuwste financiële inzichten. Zonder uitgebreide spreadsheets en een stortvloed aan cijfers.  

Die gegevens kunnen zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard en een app.  Real time, 24/7 en wereldwijd! 

Ervaar onze gratis demo op: www.speedbooks.com

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close