Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Blog: Prognoses en begrotingen maken 2023

Is jouw onderneming of die van jouw klant klaar voor 2023? Lees het hier. 
Afbeelding

Is mijn onderneming klaar voor 2023?

Om dat te kunnen bepalen begint alles met het opstellen van een beleidsplan voor een komende periode. Een strategisch of tactisch plan, vaak bestaand uit een organisatieplan, marketingplan, personeelsplan en ICT-plan. Daarnaast maak je financiële analyses, zoals onder meer een exploitatiebegroting en een liquiditeitsprognose.

Het beleidsplan geeft het beleid weer van een organisatie of afdeling, of voor een project of beleidsterrein, voor een bepaalde tijd. Meestal wordt aan leidinggevenden (van een afdeling) ruim van te voren gevraagd een deelbeleidsplan met bijpassende begroting in te leveren, zodat de overkoepelende directie of het bestuur een totaalplan kan opstellen.

Hoe stel ik een goed beleidsplan op? 

Dit zijn de uitgangspunten voor een goed en compleet beleidsplan:

  1. Waar staan we voor? (ook wel de missie)
  2. Waar gaan we voor? (wat is de visie)
  3. Waar geloven we in? (wie willen we zijn, wat zijn onze kernwaarden) 
  4. Wat zijn onze doelen? (waar willen we naar toe?)
  5. Hoe pakken we het aan? (hoe komen we daar, met welke strategie) 
  6. Met welke middelen gaan we die realiseren? (wat hebben we nodig?)
  7. Wat kost dat en wat levert het op? (welk resultaat streven we na?)

Het antwoord op de vragen 1 tot en met 5 kunnen vooral in algemene bewoordingen worden beschreven, voor de duidelijkheid ondersteund door cijfers en grafieken. 

Maar voor het beantwoorden van vraag 6 en 7 heb je concrete informatie nodig, zoals financiële data uit het verleden, het heden en het liefst ook uit de toekomst. En eigenlijk zijn die resultaten dan toch weer de basis voor de antwoorden op vraag 1 tot en met 5. Want, je kunt wel wat willen, maar is dat ook organisatorisch realistisch en financieel haalbaar? 
The future starts today

Belangrijke instrumenten: liquiditeitsbegrotingen en (meer-jaren) prognoses 

Bij een onderneming gaat het in de kern maar om één ding: gezond blijven en natuurlijk ook het liefst winst maken. Je wilt continu de vinger aan de (financiële) pols houden. Daarom maak je geregeld managementrapportages en zeker elk kwartaal, half jaar en jaarlijks tussentijdse prestatiecijfers.

Om ook in de toekomst te kunnen kijken wil je zo goed mogelijk inschatten wat er staat te gebeuren. Daarvoor is het maken van prognoses en liquiditeitsbegrotingen een must.

Waaruit bestaat een liquiditeitsbegroting? Hoe maak je deze?

Vorderingen op klanten en tastbaar geld (in kas), banktegoeden of giraal geld, of beleggingen die op erg korte termijn in geld kunnen worden omgezet, zoals aandelen of obligaties en spaarrekeningen zijn samen vooral de liquide middelen of de liquiditeit van een onderneming. Die mate van liquiditeit bepaalt of een bedrijf op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ofwel of de facturen en andere kortlopende schulden, zoals huur, personeelskosten en omzetbelasting.  Liquide dekking om deze kortlopende schulden te betalen noemen we quick ratio en de current ratio laat zien in hoeverre de onderneming in staat is de financiële verplichtingen op wat langere termijn, meestal drie maanden, te voldoen.

Gek genoeg kan een teveel aan liquide middelen ook schade doen aan een bedrijf. Want als er geld op de bankrekening blijft staan, en niet wordt belegd of opnieuw (in het bedrijf) wordt geïnvesteerd, daalt de waarde van het geld na verloop van tijd als gevolg van inflatie.

Waarom wordt een liquiditeitsbegroting opgesteld

Een goede liquiditeit is voor met name zakelijke partners, banken, leveranciers en dienstverleners erg belangrijk. Wanneer de liquiditeit is beoordeeld en is goedgekeurd kunnen banken leningen vrijmaken, een rekening-courantlijn instellen en leveren leveranciers eventueel op rekening. Zij voeren regelmatig kredietcontroles uit om de liquiditeit van hun (nieuwe) klanten te beoordelen.
liquiditeitsbegroting

Wat is het doel van een meerjarige liquiditeitsprognose 

Ben je benieuwd wat de verwachtingen voor de onderneming zijn of wil je graag een externe financiering aanvragen? Dan moet je een toekomstvoorspelling of prognose opstellen op basis van de bedrijfsdata. Zo’n prognose baseer je voornamelijk op de exploitatiebegrotingen.
Professionele rapportagetool

Niet vertrouwen op een glazen bol

Prognoses zijn voor controllers, accountants, ondernemers en financiële experts de basis voor het nemen van beslissingen en/of het geven van onderscheidend advies over eventuele investeringen. 

De prognoses die je met een professionele rapportagetool, zoals Speedbooks® maakt, zijn eenvoudig te maken en nog eenvoudiger te begrijpen en toe te lichten. De 3-jaars prognose-rapportage in Excel bevat bijvoorbeeld ook balans- en liquiditeitsprognoses. Die gegevens kunnen ook zowel in cijfers als grafisch weergegeven worden in het online financieel dashboard. Real time, 24/7 en wereldwijd!

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close