Are you visiting Speedbooks.nl from outside The Netherlands or Belgium?

Visit your regional site for more relevant information about Speedbooks®

Click here for English

Blog: Financiële analyse: exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose

Bij een onderneming gaat het in de kern maar om één ding: gezond blijven en natuurlijk ook het liefst winst maken. Je wilt continu de vinger aan de (financiële) pols houden. Daarom maak je geregeld managementrapportages en zeker elk kwartaal, half jaar en jaarlijks tussentijdse prestatiecijfers.

Om ook in de toekomst te kunnen kijken wil je zo goed mogelijk inschatten wat er staat te gebeuren. Daarvoor is het maken van prognoses en liquiditeitsbegrotingen een must.
Afbeelding

Wat is een liquiditeitsbegroting? 

Eerst de verwarring: 

  • Werkkapitaal en liquiditeit zijn termen die vaak door elkaar worden gehaald. In werkelijkheid maakt werkkapitaal onderdeel uit van de liquiditeitspositie van een bedrijf. Wanneer de liquiditeit goed is, heeft het bedrijf werkkapitaal achter de hand op kortlopende uitgaven te doen.
  • Is cashflow of kasstroom hetzelfde als werkkapitaal? Het is geld dat de organisatie in en uit gaat. De inkomsten moeten uiteraard altijd hoger zijn dan de rekeningen, rente en aflossingen die betaald moeten worden, anders gaat het bedrijf failliet.
  • Solvabiliteit is toch hetzelfde als liquiditeit? Ja en nee…. Dit kengetal geeft ook aan of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, maar meer op (middel) lange termijn. Wordt ook wel weerstandsvermogen genoemd en bepaalt bijvoorbeeld of een bedrijf van een kredietverstrekker (nog) een lening kan krijgen.
Geld in kas

Waaruit bestaat een liquiditeitsbegroting? 

Vorderingen op klanten en tastbaar geld (in kas), banktegoeden of giraal geld, of beleggingen die op erg korte termijn in geld kunnen worden omgezet, zoals aandelen of obligaties en spaarrekeningen zijn samen vooral de liquide middelen of de liquiditeit van een onderneming.

Die mate van liquiditeit bepaalt of een bedrijf op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ofwel of de facturen en andere kortlopende schulden, zoals huur, personeelskosten en omzetbelasting. 

Wat is het verschil tussen quick ratio en current ratio

Liquide dekking om deze kortlopende schulden te betalen noemen we quick ratio en de current ratio laat zien in hoeverre de onderneming in staat is de financiële verplichtingen op wat langere termijn, meestal drie maanden, te voldoen. Gek genoeg kan een teveel aan liquide middelen ook schade doen aan een bedrijf. Want als er geld op de bankrekening blijft staan, en niet wordt belegd of opnieuw (in het bedrijf) wordt geïnvesteerd, daalt de waarde van het geld na verloop van tijd als gevolg van inflatie.

Voor wie maak je een liquiditeitsprognose en een exploitatiebegroting?

Een goede liquiditeit is voor met name zakelijke partners, banken, leveranciers en dienstverleners erg belangrijk. Wanneer de liquiditeit is beoordeeld en is goedgekeurd kunnen banken leningen vrijmaken, een rekening-courantlijn instellen en leveren leveranciers eventueel op rekening. Zij voeren regelmatig kredietcontroles uit om de liquiditeit van hun (nieuwe) klanten te beoordelen.

Zo bereken je de quick ratio en current ratio

Je moet betalen, op korte termijn. Lukt 

Een gezonde waarde is 1 of hoger. De voorraden worden bij de quick ratio niet meegenomen, omdat je je meestal niet zeker weet wat er op korte termijn met je voorraden gebeurt. Misschien worden ze niet snel verkocht, zoals bij auto’s, of bederft een deel van de voorraad. Bij het bepalen van de liquiditeit op middellange termijn (current ratio) neem je de voorraden wel mee in je berekening. 

Hebben we genoeg geld om de komende tijd de rekeningen te voldoen? 

Algemeen geldt dat een waarde van 1 als laag en groter dan 2 als ‘gezond’ gezien wordt, afhankelijk van de onderneming en bedrijfstak.

NB:

  • Vlottende activa; bezittingen en investeringen die doorgaans korter dan een jaar beschikbaar zijn, zoals voorraden, onderdelen en verpakkingen, vorderingen op klanten.
  • Kort vreemd vermogen zijn schulden zoals bijvoorbeeld crediteuren, huur en lonen.

Hoe maak je een exploitatiebegroting

Ben je benieuwd wat de verwachtingen voor de onderneming zijn of wil je graag een externe financiering aanvragen? Dan moet je een toekomstvoorspelling of prognose opstellen op basis van de bedrijfsdata. Zo’n prognose baseer je voornamelijk op de exploitatiebegrotingen.

Met een exploitatiebegroting of resultatenbegroting laat je zien of je over een bepaalde tijdwinst of verlies denkt te gaan maken. De verwachte kosten trek je af van de verwachte omzet voor een langere periode, meestal 1 tot 3 jaar. Het maakt zo duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. De kosten bestaan uit alle terugkerende vaste kosten, zoals huur, personeel, inkoop et cetera. Maar bevat wellicht ook een investeringsbegroting. Die laat je zien welke bedrijfsmiddelen je de komende jaren nodig hebt en kosten daarvan. 

Als het kan kijk je ook naar wat de (wereldwijde) economische vooruitzichten zijn. Wat is de conjuncturele ontwikkeling, hoe ziet de arbeidsmarkt eruit, komt er inflatie, wat doen de kapitaalmarktrentes?

Niet vertrouwen op een glazen bol

Prognoses zijn voor controlers, accountants, ondernemers en financiële experts de basis voor het nemen van beslissingen en/of het geven van onderscheidend advies over eventuele investeringen. 

De prognoses die je met een professionele rapportagetool, zoals Speedbooks® maakt, zijn eenvoudig te maken en nog eenvoudiger te begrijpen en toe te lichten. De 3-jaars prognose-rapportage in Microsoft Excel bevat bijvoorbeeld ook balans- en liquiditeitsprognoses. Die gegevens kunnen ook zowel in cijfers als grafisch weergegeven 
Afbeelding

Schrijf je nu in voor ons gratis webinar

Close