Nut en/of Noodzaak van Analyse

Nieuwe functies in Speedbooks 5.2. module Financiële analyse.

Jaarrekening Analyse / Financial Statement Analyse / Tussentijdse cijfers / Bedrijfsanalyse

Nu met BIAT overzicht! Bring it all together. In dit artikel wordt het concept Financial Statement Analyse praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de fundamenten van de krachtige Speedbooks Financiële Analyse tool.

 

Financial Statement Analysis

Financial Statement Analysis (FSA) of te wel jaarrekening of tussentijdse cijfers gebaseerd op de financiële overzichten , Balans, Resultatenrekening kasstroom en vermogensverloop, verwijst naar een beoordeling van de haalbaarheid, stabiliteit en winstgevendheid van een organisatie, business unit of project. Het toont de financiële sterktes en zwaktes van een organisatie, door te kijken naar vaste relaties tussen posten van de balans en winst- en verliesrekening. Du Pont Charts kunnen daar ook uitstekend inzicht verschaffen. De financial statement analyse wordt vaak gerapporteerd aan het hoger management en directie. Zij gebruiken deze informatie als input voor het nemen van beslissingen. Een financial statement analyse wordt ook door externe partijen, zoals investeerders en toezichthouders, gebruikt om inzicht in een organisatie te krijgen. Er zijn diverse methoden en technieken voor het analyseren van een balans en een winst- en verliesrekening. De twee meest voorkomende vormen van een financial statement analyse zijn:

  • Horizontale & Verticale analyse
  • Ratio analyse

 

Horizontale analyse

Een horizontale analyse bestaat uit een vergelijking van minimaal twee jaar financiële data. Deze financial statement analyse staat ook wel bekend als trendanalyse. De horizontale analyse wordt vaak uitgedrukt in geldeenheden (valuta) en percentages. Vergelijkingen in valuta geven analisten inzicht in aspecten, die een belangrijke bijdrage hebben in de rentabiliteit of de financiële positie van de organisatie. Een voorbeeld van een horizontale analyse in geldeenheid uitgedrukt: Een organisatie in 2015 heeft vier miljoen euro meer omgezet dan in het voorgaande jaar. Deze omzetstijging lijkt vanzelfsprekend positief. Dit klopt, maar wanneer men dieper kijkt in de analyse blijkt ook dat de inkoopkosten van goederen of diensten met 4,5 miljoen te zijn gestegen. Het mooie beeld van 4 miljoen extra omzet wordt in één keer bijgesteld naar minder positief beeld.

Een horizontale analyse, uitgedrukt in een percentage, geeft meer inzicht en gevoel over de betekenis van een toename of afname. Een voorbeeld van een horizontale analyse in percentages is een weergave van een toename in omzet van 4 miljoen op een omzet van 20 miljoen in het voorgaande jaar. Dit is een stijging van 20%, wat een opmerkelijke omzetgroei is voor een organisatie. Het uitdrukken in percentages geeft in dit voorbeeld een betere inzicht in de toename, dan dat het uitgedrukt zou zijn in valuta.

 

Verticale analyse

Een verticale analyse bestaat uit een weergave van standaard rubrieken die worden uitgedrukt in een percentage van die rubriek. Bij een verticale analyse worden zowel de activa als de passiva van een balans gelijkgesteld op 100%. Enkele voorbeelden van rubrieken zijn: eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Deze worden in een verticale analyse uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen. Door dit jaarlijks te doen ontstaat er inzicht in de verandering in de verdeling van het totale vermogen. Een verticale analyse wordt ook vaak gebruikt om organisaties onderling te vergelijken, in de vorm van benchmarking. Omdat de rubrieken bij iedere organisatie voorkomen is het op deze manier gemakkelijk om organisaties met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.

Ook op de winst- en verliesrekening kan een verticale analyse worden toegepast. Door wederom alle standaard rubrieken als percentage van de totale omzet voor dat jaar uit te drukken, kan er op een eenvoudige wijze inzicht verkregen worden in de verdeling van elke valuta binnen de verschillende kosten, uitgaven en de winst. Hierdoor kunnen opeenvolgende jaren gemakkelijk naast elkaar worden gelegd worden om zo bepaalde trends te waar te nemen.

 

Ratio analyse

Ratio’s, een verhouding tussen twee grootheden, worden gebruikt om relaties tussen diverse cijfers uit een balans, winst- en verliesrekening of andere boekhoudkundige overzichten weer te geven. Ratio’s geven altijd een verhouding weer van het ene getal gerelateerd aan het andere. De vier meest voorkomende ratio’s zijn:

 

Rentabiliteitsratio & winstgevendheid

Rentabiliteitsratio & winstgevendheid meten de resultaten van de bedrijfsvoering of de algehele prestaties en effectiviteit van een organisatie.

Enkele van de meest voorkomende rentabiliteitsratio’s zijn: brutowinstverhouding (Gross profit ratio), nettowinstverhouding (net profit ratio), exploitatie ratio (operating ratio), rendement op eigen vermogen (return on equity capital), rendement op geïnvesteerd vermogen (return on capital employed ratio), dividend rendement verhouding (dividend yield ratio) en winst per aandeel (earnings per share ratio).

 

Liquiditeitsratio

Liquiditeitsratio’s meten de korte termijn solvabiliteit van de financiële positie van een onderneming. Deze ratio’s worden berekend om inzicht te krijgen of de organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Veel voorkomende liquiditeitsratio’s zijn de current ratio en quick ratio, cash ratio en bruto en netto werkkapitaal.

 

Bedrijvigheidratio

Bedrijvigheidratio’s meten de efficiëntie waarmee middelen in een organisatie ingezet worden. Een andere naam voor deze ratio is omloopsnelheid. Veel voorkomende aspecten waar omloopsnelheid van berekend wordt zijn: werkkapitaal (working capital turnover ratio), inventaris (fixed assets turnover ratio) en vorderingen van debiteuren (Debtors turnover ratio).

 

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio’s meten of de organisatie aan de rentelasten en aflossingsverplichtingen kan voldoen op de lange termijn. Veel voorkomende ratio’s zijn: de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (debt-to-equity ratio), eigen vermogen ratio (Equity ratio) en interest dekkingsratio.

Voordelen van een financial statement analyse

Voordelen van het gebruik van een financial statement analyse zijn er op meerdere vlakken. Ten eerste geeft het investeerders meer inzichten en helpt het bij het maken van (investerings) beslissingen. Ten tweede wordt het voor overheden en controlerende instellingen inzichtelijk of de organisatie voldoet aan boekhoudkundige normen. Als laatste wordt het voor overheden inzichtelijk wat de belastingverplichtingen van de organisatie zijn.

 

Gebruikers gemak

Alle overzichten (statements) hebben we op 1A4 gezet! De titel is BIAT, Bring It all together !

Dat betekent dus direct inzicht in de balans, de resultatenrekening en het kasstroom overzicht. Het 4e overzicht, samenstelling eigen vermogen is ook toegevoegd. Groeit het eigen vermogen? We maken wel winst maar het daalt? Vragen die vaak niet gesteld worden, zijn nu direct zichtbaar en te beantwoorden. Met de Speedbooks module Financiële Analyse.

 

Klik hier om meer blogs te lezen!

Meer Speedbooks®

Ondersteuning binnen handbereik

Speedbooks® werkt intuïtief en is gebruiksvriendelijk. Met onze tutorials, artikelen en gratis webinars leren we je precies hoe je optimaal van onze software kunt profiteren. En kom je er even niet uit, dan staat ons supportteam altijd voor je klaar.

 

Onze tevreden klanten zeggen alles

Er worden met Speedbooks® al meer dan 60.000 administraties gerund door meer dan 10.000 klanten. En gemiddeld krijgen we een dikke 8 van ze, dat zegt toch genoeg? Lees wat ze zeggen over Speedbooks®.

 

 

gratis webinar